Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-ENE)

FSI-FEEAk. rok: 2023/2024

Studenti porozumí obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce. Je jim doporučen postup řešení zadání bakalářské práce, jsou seznámeni s požadavky na formu bakalářské práce a se základními znalostmi tvorby delších vědeckých textů a správným použitím citací. Dále jsou studenti seznámeni s průběhem státní závěrečné zkoušky a s požadavky na studenty při jejím absolvování. Nemalý čas je věnován přípravě prezentací a vystupování pří prezentacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Odborné znalosti v oboru

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, odevzdání části práce (rešerše, analýza problému a definice cílů práce) a prezentace aktuálních výsledků bakalářské práce.
Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím závěrečné práce.

Učební cíle

Seznámit studenty s dovednostmi a postupy potřebnými k vypracování samostatné vědecko-inženýrské práce.
Studenti porozumí obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování bakalářské práce a jejich aplikaci při zpracování delšího odborného textu, shrnutí výsledků a prezentace dosaženého poznání. Student se naučí vytvořit osnovu naplňující zadání, pracovat s textem, citacemi, prezentacemi a v neposlední řadě získá elementární zkušenostmi s prezentováním a rétorikou.

Základní literatura

J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v brně, 1987
ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000.

Doporučená literatura

J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v Brně, 1995
BIERNÁTOVÁ, Olga a SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů: dle ČSN ISO 690
Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997, ISBN 80-7198-173
Kratochvíl, Jiří. Jak citovat. Materiál MU.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jak začít?
Typy závěrečných prací, postupy zpracovávání zadání, struktura a tvorba osnovy.
2. Formální a grafická úprava bakalářské práce.
3. Zásady zpracování textu - Word.
4. Práce s literaturou, citace.
5. Zpracování výsledků práce – prezentace.
6. Rétorika a prezentování.
7. Individuální práce a prezentace výsledků vč. ZV.

eLearning