Detail předmětu

Vytápění a zdroje tepla

FSI-EVZAk. rok: 2023/2024

Obsahem kurzu je seznámení se základními zdroji tepla pro rodinné domy. V průběhu výuky budou studenti postupně seznámeni s kotli na tuhá a plynná paliva, tepelnými čerpadly, tepelnými solárními systémy a vytápěním pomocí elektřiny. Druhá polovina předmětu bude věnována teplovodním otopným soustavám, jejich typům, zapojením a návrhem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Termomechanika, Základy techniky vnitřního prostředí budov, Spalovací zařízení a ochrana ovzduší,

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je aktivita na cvičeních a zpracování protokolů z měření. Zkouška je písemná s možnou ústní korekcí a bude ověřovat znalosti v oblasti teoretické přípravy.

Účast na cvičeních kontroluje vedoucí cvičení. Cvičení jsou povinná. Omluvenou neúčast student nahradí po dohodě s vedoucím cvičení.
Přednášky jsou nepovinné.

Učební cíle

Cílem výuky je seznámení studentek a studentů se všemi aspekty vytápění rodinných domů, tedy s určením správného zdroje tepla a navržení otopné soustavy.
Posluchači získají pokročilé znalosti řešení inženýrských úloh v oblasti zjištění potřeby tepla, a návrhů zdrojů a otopných soustav pro rodinné domy. Tyto znalosti budou využitelné v oblastech energetiky, teplárenství, vytápění, klimatizací a technických zřízení budov, mohou být uplatněny ve výrobních podnicích, u investorů i u provozovatelů.

Základní literatura

BALÁŠ, Marek. Kotle a výměníky tepla. Vyd. 3. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN 978-80-214-4770-7.
BAŠTA, Jiří. Otopné plochy - otopná tělesa. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN isbn978-80-01-05943-2.
MATUŠKA, Tomáš. Solární zařízení v příkladech. Praha: Grada, 2013. Stavitel. ISBN isbn978-80-247-3525-2.
BROŽ, Karel. Vytápění. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006, ISBN 80-01-02536-5.

Doporučená literatura

VAVŘIČKA, Roman. Příprava teplé vody. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. Sešit projektanta - pracovní podklady, 3. ISBN 978-80-02-02713-3.
ČSN EN 12831. Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného výkonu. 1. Praha: Český normalizační institut.
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování. Praha: český normalizační institut,

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Potřeba tepla, tepelné ztráty budov
2. Zemní plyn
3. Kotle na zemní plyn
4. Tuhá paliva
5. Kotle na tuhá paliv
6. Tepelná čerpadla
7. Solární systémy
8. Elektrokotle
9. Zapojení zdrojů tepla, akumulace tepla
10. Teplovodní otopné systémy
11. Komponenty otopných soustav, otopná tělesa, podlahové vytápění, ventily
12. Regulace otopných soustav
13. Příprava teplé vody

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Legislativa kotelen, bezpečnost
2. ČSN
3. Měření účinnosti plynových kotlů
4. Měření emisí plynových kotlů
5. Měření účinnosti kotlů na tuhá paliva
6. Měření účinnosti tepelných čerpadel
7. Stanovení sezónních výkonových parametrů
8. Stanovení výtěžnosti solárního systému
9. Výpočet velikosti akumulační nádrže
10. Požadavky na otopné soustavy
11. Provoz otopných soustav
12. Stanovení ekvitermní křivky
13. Zápočtový test

eLearning