Detail předmětu

Obecná navigace

FSI-DLGAk. rok: 2023/2024

Předmět je koncipován s ohledem na výuku části Obecná navigace pro profesionální dopravní piloty podle Nařízení Komise (EU) č. 1178/201 .
Hlavními okruhy studia jsou základy letecké navigace, Sluneční soustava, magnetismus a kompasy, mapy a mapové projekce, navigace výpočtem, tlaková navigace a inerciální systémy. V průběhu kursu se studenti seznámí se základy projekce leteckých map, s konstrukcí a funkcí magnetických kompasů, s navigací výpočtem, tlakovou navigací a se strukturou FMS a INS/IRS. Získají znalosti o metodách letecké navigace a znalosti, potřebné pro navigační přípravu letu a pro provádění navigace při vedení letadla po trati letu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je písemný. Obsahuje obecné i detailní dotazy na znalosti přednášené tématiky a také otázky, podobné otázkám zkušebních testů ÚCL. Zkouška je písemná a ústní. Klasifikace se řídí pravidly ETCS.
Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičení. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konsultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními problémy navigace. Objasnit způsoby, jak využívat teoretických poznatků navigace v pilotní praxi. Vytvořit u studentů potřebné předpoklady k vykonání kvalifikačních testů na ÚCL pro získání kvalifikace ATPL(A).


Student získá poznatky a dovednosti z oblasti teorie obecné navigace, potřebné pro výkon funkce profesionálního pilota v obchodní letecké dopravě.

Základní literatura

EASA ATPL Ground Training Series: General Navigation. Book No 10, EASA-First Edition, Revised for NPA29. United Kingdom: CAE Oxford Aviation Academy, 2020 (EN)
KULČÁK, L., STAVOVČÍK, B.: Obecná navigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM, s.r.o., Brno, 2008 (CS)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, CERM ISBN 978-80-7204-638-6, Brno 2009. (CS)

Doporučená literatura

Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition. (EN)
VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988. (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ: Učebnice pilota, ISBN – 80 – 85280 – 89 – 2, Svět křídel, Cheb, 2003. (CS)
PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PRP-P bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - cíle a úkoly letecké navigace. Galaxie, Sluneční soustava. Slunce a Země.
2. Čas. Směry a úhly. Vzdálenosti.
3. Magnetismus Země. Letecké kompasy s přímou a s nepřímou indikací.
4. Mapy (topografické, mapy letových tratí a letišť, hlavní druhy leteckých map).
5. Druhy mapových projekcí – Mercatorova zobrazení
6. Druhy mapových projekcí – polární stereografická projekce. Lambertova projekce.
7. Gridové mapy. Využití gridu pro plánování letu.
8. Navigace výpočtem.
9. Tlaková navigace.
10. Struktura FMS.
11. Struktura a funkce INS/IRS.                                            12. Metody letecké navigace (RNAV; RNP; PBN).            13. Záloha - příprava na zápočet.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Galaxie a Sluneční soustava. Čas. Směry a úhly. Vzdálenosti. 
2. Magnetismus Země. Možnosti využívání magnetismu Země v navigaci. Magnetismus letadla.
3. Palubní magnetické kompasy s přímou a nepřímou indikací.
4. Navigace podle leteckých map.
5. Mercatorova zobrazení.
6. Polární stereografická projekce. Gridové mapy.
7. Lambertova projekce.
8. Cvičení na mapách - výpočet parametrů letových tratí.
9. Navigace výpočtem, pravítko pilota.
10.Navigace za letu - postupy řešení typických úloh.
11.FMS - příprava k letu. INS/IRS - struktura a provozní vlastnosti.                                                                              12.Cíle a zásady využití RNAV, RNP, PBN.            13.Zápočet - test.