Detail předmětu

Competitive Intelligence

FP-IcinPAk. rok: 2023/2024

Předmět Competitive Intelligence dává posluchačům základní znalosti, nutné k pochopení, jak správně a legálně získávat potřebné informace z konkurenčního prostředí, jak je kvalitně vyhodnotit s cílem k těmto informacím vytvořit přidanou hodnotu a tím získat zpravodajství, kdy teprve toto zpravodajství je kvalitním podkladem pro strategické rozhodování vrcholového managementu firmy.
Představuje kompendium znalostí nutných pro výkon funkce manažera procesů Competitive Intelligence nebo obecně manažerů firmy na všech stupních řízení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: prezentace zadaného tématu a odevzdání semestrální práce.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                               b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                                  b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku procesů Competitive Intelligence, potřebných k získávání informací o konkurenčním prostředí a vybavit studenty znalostmi pro jejich legální získávání s jejich následným vyhodnocením.
Dále studenti musí porozumět, jak přistupovat k problematice kvality informací potřebných k získávání podkladů pro strategické rozhodování vrcholového vedení firmy, včetně identifikace a následné analýzy dezinformace.
Znalosti
Znalost moderních přístupů a metod legálního získávání informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Základy zpravodajské analýzy získaných informací. Metoda analýzy konkurenčních hypotéz, kontrola klíčových předpokladů, časová analýza, patentová analýza. Softwarové nástroje používané užívané v Competitive Intelligence. Základní formy organizace procesu Competitive Intelligence v podniku. Znalost nejčastějších příčin selhání procesu Competitive Intelligence.
Dovednosti
Schopnost správně analyzovat zkoumaný problém, navrhnout myšlenkový model tohoto problému, identifikovat informační mezeru, provést zpravodajskou analýzu získané informace. Vytvořit podklad pro strategické rozhodování predikcí pravděpodobných hypotéz. Osvojí si základní přístupy k ochraně obchodního tajemství firmy.
Kompetence
Posluchač bude mít kompetence manažera procesu Competitive Intelligence.

Základní literatura

BARTES, František. Konkurenční zpravodajství. Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3504-2. (CS)

Doporučená literatura

FULD, L, M., 1995: The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4.
KAHANER, L., 1997: Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. ISBN 978-0-684-84404-6.
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, vymezení Competitive Intelligence, základní pojmy

Východiska Competitive Intelligence

Zpravodajský proces Competitive Intelligence

Dezinformace - vymezení, druhy, detekce a identifikace

Dezinformace - analýza

Counter Competitive Intelligence (CCI) – obchodní tajemství firmy, ochrana informace, utajení činnosti

Counter Competitive Intelligence (CCI) – základní zpravodajský proces CCI

Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (1. – 4. krok)

Metoda Analýzy konkurenčních hypotéz (5. – 8. krok)

Časová analýza

Kontrola klíčových předpokladů

Patentová analýza

Nejčastější příčiny selhání procesu CI

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Etika v Competitive Intelligence

Formy organizace Competitive Intelligence

Audit Competitive Intelligence

Dezinformace

Obchodní tajemství firmy

Časová analýza

Trendy ve vývoji CI

eLearning