Detail předmětu

Strategický marketing a rozvoj podnikání

FP-IsmrPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení kursu je založeno na dvou základních prvcích:

hodnocení týmové práce (celkem 60 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry – podle hodnoty BSC (40 b), sestaveného business plánu a jeho prezentaci (20 b). 

Další část hodnocení je postavena na individuálních kritériích – aktivity na přednáškách (5 b), kontrolní test v e-learningu se zaměřením na simulační hru (10 b) a ústní zkouška (25 bodů). Zkouška je ve formě krátké odborné debaty na vybrané téma strategického marketingu včetně praktických aplikací.

Celkově je pro absolvování předmětu potřeba získat minimálně 51 bodů dle ECTS stupnice. Minimum pro získání zápočtu je 30 bodů.

Studenti s ISP mohou část hodnocení za týmovou práci nahradit zpracováním individuálního projektu ve formě strategického marketingového byznys plánu ve struktuře doporučené pro týmové projekty v simulační hře.


Učební cíle

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.


Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Základní literatura

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4

Doporučená literatura

SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Úvod do problematiky strategického řízení, strategického marketingu. Tvorba týmů, řešení problémy v týmu, týmové role, synergie v týmové práci.
2. Marketingový průzkum - význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Metodika přípravy a realizace marketingového průzkumu.
3. Interpretace výsledků marketingového průzkumu a způsoby jejich využití při formulaci strategických cílů firem a způsobů jejich dosažení.
4. Návrh firemní strategie a z toho vyplývající marketingové strategie a způsobů její realizace.
5. Tvorba a realizace marketingové strategie - využití koncepce 4P / 4C
6. Vazba mezi marketingovými rozhodnutími a vybranými oblastmi řízení podniku (řízení výroby, řízení obchodních činností, řízení prodeje, řízení lidských zdrojů,
řízení kvality, řízení lidských zdrojů, řízení marketingové komunikace, řízení financí)
7. Finanční aspekty marketingových (a navazujících) rozhodnutí. Promítnutí / dopad firemních rozhodnutí do výsledků firmy.
8. Business plan - podstata, příprava a tvorba business plánu jako podkladu pro rozhodování v taktickém a strategickém časovém horizontu (např. rozhodování o investicích do technického rozvoje)
9. Realizace firemní strategie a analýza výkonu firmy pomocí vyváženého systému ukazatelů výkonnosti firmy - BSC.
10. Závěrečná prezentace výsledků firmy. Zpětná vazba, hodnocení předmětu.

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Marketingová strategie; východiska, postup zpracování a realizace
2. Marketingový výzkum; význam informací a metody jejich získávání
4. Vývoj nového výrobku
5. Tvorba a realizace cenové, distribuční a komunikačnís trategie
6. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí
7. Business plan
8. Vyvážený systém ukazatelů výkonnosti firmy - BSC

eLearning