Detail předmětu

Risk management

FP-IrmanPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vlastnosti a charakteristiky úspěšné firmy (Rámec "7S" faktorů úspěšné firmy, případová studie: podnikatel S. Walton - zakladatel řetězce prodejen Wall Mart). Vliv prostředí na firmu. Základní principy změnových procesů firmy. Modely plánované změny ve firmě (Leninův model, model Jaguár, model Nokia). Změna a riziko. Druhy a analýza rizik. Měření rizika. Základní statistické charakteristiky rizika. Metody snižování rizika v řízení firmy a jejich analýza (metody odstraňující příčiny vzniku rizika; metody snižující nepříznivé důsledky rizika). Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (případové studie). Riziko spojené se změnou strategie firmy včetně uvedení metodiky provedení změny strategie firmy. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní nástroje strategické analýzy (SLEPT analýza, Porterův model, SWOT analýza). Základy organizace a manažerských funkcí firmy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v prvním opravném a 60 bodů ve druhém opravném termínu.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 80 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná - písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména metodám snižování rizika neúspěchu provádění změnových procesů firmy. Na základě pochopení klasických modelů změn (Lewinův model) je předložena metodika provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů. Na konkrétních příkladech jsou presentovány metody preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací i metody snížení nepříznivých důsledků rizikových situací. Jako nástroj snížení neurčitosti znalostí o budoucnosti a snížení hrozících rizik jsou představeny základní principy prognózování (s uvedením jejich základních výhod a nevýhod).
Studenti budou seznámeni se základními postupy měření rizika firmy a osvojí si tradiční metodické přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, při respektování rizika na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy.

Základní literatura

RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Risk management. 1.vyd., CERM s.r.o, Brno, 2007, 152 s., ISBN 978-80-214-3510-0.
SMEJKAL, V. RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktual. vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 296 s., ISBN 80-247-1667-4.
MERNA, T. Risk management: řízení rizika ve firmě / Tony Merna, Faisal F. Al-Thani. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2007, 194 s., ISBN 978-80-251-1547-3.
TICHÝ, M. Ovládání rizika: analýza a management, 1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 396 s., ISBN 80-7179-415-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů.
Základní tématická náplň přednášek je následující:
1. Úvod – základní seznámení se s problematikou, návaznost na předměty studia.
2. Zobrazení života firmy (od malé až po nadnárodní) - rámec "7 S"
3. Úspěšná firma, úspěšný manažer
4. Rozhodování o změnách ve firmě
5. Druhy a analýza rizik.
6. Metody snižování rizika v řízení firmy:
7. Data, informace a znalosti
8. Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování.
9. Kybernetická rizika
10. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování
11. Riziko spojené se změnou strategie firmy
12. Prognózování - nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy
13. Krizové řízení firmy

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování případových studií (individuálně i skupinově).

eLearning