Detail předmětu

Finanční investice

FP-IfinPAk. rok: 2023/2024

Předmět umožňuje získání jak teoretických, tak i praktických poznatků ve všech oblastech působení finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o všechny nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány. Předmět poskytuje rovněž základy finanční matematiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti v oblastech teorie tržní ekonomiky, teorii peněz, způsoby provádění expanzivní a restriktivní monetární a fiskální politiky v otevřené ekonomice, základní činnosti institucí bankovního systému.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Zápočet se uděluje na základě úspěšného složení předepsaných písemných testů, jejichž obsahovou náplní je na cvičeních probraná finanční matematika. Testy se skládají z pěti příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů. Student může z daného testu získat max. 25 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze zápočet udělit je 35 bodů. První dva testy jsou součástí cvičení, zápočtový test pak umožňuje doplnit potřebný počet bodů. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění studenta k ústní zkoušce. Při konečném hodnocení předmětu se k výsledkům zápočtového testu přihlíží ze 30%, k výsledkům ústní zkoušky ze 70%.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Podmínky jsou stejné, pouze zápočet se uděluje pouze na základě zápočtového testu, jenž obsahuje 10 příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Podmínky udělení zápočtu jsou stejné jako pro studenty s individuálním studiem. Zkouška bude provedena formou testu, který bude obsahovat 20 otázek s více odpověďmi, z nichž může být i několik správných. Za každou správnou odpověď obdrží student bod, za každou chybnou odpověď mu bude bod odečten. Nezatržené odpovědi se nehodnotí. Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je dosažení mininálně 70 % možných bodů (hodnocení klasifikačním stupněm E). Při dosažení 75 % možných bodů bude hodnocen stupněm D; při dosažení 80 % možných bodů stupněm C; při dosažení 85 % možných bodů stupněm B a při dosažení 90 % možných bodů stupněm A.
Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Učební cíle

Základním cílem předmětu je naučit studenty chápat finanční systém jako nedílnou součást ekonomického systému, jakož i jeho úlohu, podstatu a význam jeho působení. Dále se studenti naučí, jak se aktivně účastnit standardních druhů finančních obchodů s jednotlivými druhy finančních investičních instrumentů, a to jak z hlediska provádění finančních transakcí podniků, tak i při správě personálních financí. Nedílnou součástí výuky jsou též základy finanční matematiky, jejichž znalost je nezbytná v investiční praxi.
Studenti získají nejenom teoretické, ale i praktické poznatky ze všech oblastí spojených s fungováním finančního trhu. Vedle komplexního pochopení významu finančního trhu a finančního systému pro ekonomiku každého státu získají rovněž znalosti týkající se činnosti všech institucí a subjektů působících na finančním trhu, zejména pak co se týče jejich poslání. Naučí se rozlišovat a v praxi používat všechny druhy existujících finančních instrumentů, zejména investičních, a to jak z pohledu investorů, tak i jejich emitentů. Rovněž se naučí plánovat a uskutečňovat základní finanční operace se všemi druhy existujících investičních instrumentů, a to jak v podnikové praxi, tak i při řízení personálních financí.

Základní literatura

REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 380 stran. ISBN 978-80-247-5871-8.
ŠOBA,O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1.
Meluzín, T. Finanční trhy-cvičení. Brno: CERM, 2005. 1. vyd. ISBN 80-214-3048-6.
Mishkin, Frederic S. The economics of money, banking, and financial markets. Twelfth edition. Harlow, England: Pearson Education, 2019. 738 stran. ISBN 978-1-292-26885-9.

Doporučená literatura

Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Partners. ISBN 978-80-247-3671-6.
Jílek, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 624 s. ISBN 80-247-0342-4.
Jílek, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 260 s. Finanční trhy a instituce. Finance. ISBN 80-247-1826-X.
Valach, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.
Kislingerová, Eva a Hnilica, Jiří. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5.
Rose, Peter S. a Marquis, Milton H. Money and capital markets: financial institutions and instruments in a global marketplace. 10th ed. Boston: McGrawHill, 2009. xxxviii, 767, [33] s. The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate. McGraw-Hill International Edition. ISBN 978-0-07-126881-3.
Giddy, Ian H. Global financial markets. Lexington: D.C. Heath, ©1994. xix, 583 s. ISBN 0-669-24605-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Finanční trhy, jejich vymezení a funkce v ekonomice
- Úvod do teorie finančních trhů
- Podstata investic a základní způsoby jejich členění
- Členění finančního trhu
- Struktura trhu cenných papírů
- Faktory integrace jednotlivých segmentů finančního trhu
Finanční instituce, jejich produkty a služby
- Bankovní systém, bankovní instituce, bankovní obchody, bankovní produkty
- Ostatní nebankovní instituce finančního systému
Teorie úrokových sazeb a jejich působení ve finančním systému
Teorie finančních investic
- Vymezení pojmu „investice,“ jejich rozdělení a základní charakteristika
- Nabídka a poptávka na trzích investičních finančních instrumentů
- Základní faktory investiční strategie z pohledu investora
- Vzájemná provázanost investičních faktorů
Finanční investiční instrumenty
Klasické cenné papíry
- Podnikové (korporační) akcie
- Dluhopisy
- Vývoj na finančních trzích v rámci jednotlivých fází hospodářského cyklu
Termínové derivátové instrumenty
- Vymezení promptních a termínových obchodů
- Termínové kontrakty typu forward a futures
- Swapové kontrakty
- Opční kontrakty
- Syntetické (složené) finanční deriváty
Cenné papíry majetkových investičních, resp. podílových fondů
- Klasické fondy kolektivního investování
- Exchange Traded Funds
- Hedge Funds, resp. fondy kvalifikovaných investorů
Strukturované produkty
- Strukturované vklady
- Strukturované dluhové cenné papíry
- Cenné papíry strukturovaných fondů
- Strukturované pákové deriváty


Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Jednoduché a složené úročení
- Spoření a důchody
- Umořování dluhu
- Oceňování cenných papírů
- Burzovní obchodování akcií
- Obchodování dluhopisů, cizích měn a komodit
- Zápočtový test