Detail předmětu

Znalostní management

FP-IzmaPAk. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na základní kurzy bakalářského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Výklad je realizován postupně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí, implementace znalostního managementu, modelování znalostí, znalostní management a manažerské rozhodování). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami (projektový management, risk management, inovační management).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Požadavky pro udělení zápočtu:
1) Zápočtový test: max. počet bodů 30, min. požadovaný počet bodů 15; je možná jedna oprava testu (pro studenty, kteří napoprvé nedosáhli min. 15 bodů; body získané z prvního testu se nepočítají) resp. náhrada testu (pro studenty, kteří v termínu konání testu byli řádně omluveni lékařem); max. počet bodů opravného/náhradního zápočtového testu je 20, min. požadovaný počet bodů 10.
2) Semestrální práce: max. počet bodů 10, min. požadovaný počet bodů 5.
Ze cvičení je možné získat max. 40 bodů. Zápočet je udělen při min. počtu 20 bodů za splnění podmínek minimálních bodových hranic definovaných u zápočtového resp. opravného/náhradního testu a semestrální práce.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouškový test: max. počet bodů 60, min. požadovaný počet bodů 30. Zkouškový test probíhá písemně, v případě potřeby ústní dozkoušení. Zkoušku mohou konat pouze studenti, kteří jsou na konkrétní termín zkoušky řádně zaregistrováni v informačním systému.

Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky dle klasifikační stupnice ECTS Studijního a zkušebního řádu VUT:
A: bodové hodnocení 100 – 90
B: bodové hodnocení 89 – 80
C: bodové hodnocení 79 – 70
D: bodové hodnocení 69 – 60
E: bodové hodnocení 59 – 50
F: bodové hodnocení 49 – 0

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU V DISTANČNÍ FORMĚ (UPLATNÍ SE POUZE TEHDY, KDY OBJEKTIVNÍ VNĚJŠÍ OKOLNOSTI NEUMOŽŇUJÍ USKUTEČŇOVAT STUDIJNÍ PROGRAM V SOULADU S UDĚLENOU AKREDITACÍ)
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU. 


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
• Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
• Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
• Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
• Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
• Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
• Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
• Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
• Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
• Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Studijní opory

Viz Literatura k předmětu.
Studijní materiály dostupné na e-learningu.

Základní literatura

DOSKOČIL, R. a V. KORÁB. Znalostní management, 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4668-7.

Doporučená literatura

BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, průvodce pro praxi, GRADA Publishing, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1978-8.
COLLINSON, CH. a G. PARCEL. Knowledge management. 1. vyd. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0760-4.
MLÁDKOVÁ, L. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-013-3.
PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Moderní management znalostí. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4.
TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2003 ISBN 80-86419-35-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do znalostního managementu
2. Perspektivy znalostního managementu a úrovně práce se znalostmi
3. Znalostní hierarchie a klasifikace
4. Znalostní strategie a trh znalostí
5. Znalostní pracovník a jeho řízení
6. Metody, techniky a nástroje znalostního managementu
7. Znalostní management v rozhodovacím procesu
8. Reprezentace znalostí z pohledu znalostního inženýrství
9. Vybrané přístupy k modelování znalostí
10. Znalostní (expertní) systémy
11. Implementace znalostního managementu
12. Znalostní management v projektově orientovaných organizacích
13. Integrace znalostního managementu s vybranými manažerskými disciplínami

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie 2. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie 3. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie 4. Modely pro řízení znalostí a podporu rozhodování – metody stanovení vah kritérií 5. Modely pro řízení znalostí a podporu rozhodování – metody hodnocení variant 6. Zápočtový test 7. Shrnutí, udělení zápočtů, náhradní termín zápočtového testu

eLearning