Detail předmětu

Odborná praxe 2

FP-FopxlKAk. rok: 2023/2024

Odborná praxe 1 a 2 je vykonávána v celkovém rozsahu 120 hodin (60 + 60). Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen za písemnou Zprávu z praxe v rozsahu cca 12-14 stran dle zadání (viz aktuality předmětu). Součástí této Zprávy je i Potvrzení o vykonané praxi ze subjektu, ve kterém student praxi vykonal.

Termín odevzdání Zprávy z praxe + Potvrzení o vykonané praxi viz aktuality předmětu.

Studenti s ISP: stejné podmínky jako standardní výuka.

Garant může zkontrolovat praxi studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.

Učební cíle

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovnío týmu.


Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Základní literatura

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer, 2012.
EVANGELU, J. E.; BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 

Doporučená literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

60 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky ani cvičení nejsou rozvrhovány.

Praxe probíhá ve firmách na základě uzavřené smlouvy o vykonání odborné praxe.