Detail předmětu

Diplomní seminář 2

FP-Fdis2KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vypracování kompletní diplomové práce. Je vyučován individuálně vedoucím diplomové práce a má charakter individuálních konzultací. Po jeho absolvování student předloží DP k hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Diplomní seminář 1.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem.

Předmět je hodnocen na základě zpracování diplomové práce, tj. splnění požadavků definovaných vedoucím práce, kvality argumentace a návrhů řešení.


Kontrola zpracování dílčích částí diplomové práce.

Učební cíle

Cílem výuky předmětu je metodicky usměrňovat studenta při zpracování závěrečné práce. Vést studenty k aplikaci poznatků a způsobilosti získaných v průběhu studia, jako i nejnovějších teoretických trendů při vypracování diplomových prací.


Studenti budou schopni na základě získaných teoretických poznatků a dovedností řešit konkrétní praktické problémy s využitím vhodných metod umožňujících ověření předpokladů a efektivnosti navrhovaných řešení. Studenti budou dále schopni systematicky shromažďovat a analyzovat data a informace potřebné k řešení problémů. Na základě těchto analýz budou schopni navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Základní literatura

Směrnice č. 72/2017 Úprava odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 290 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor