Detail předmětu

Diplomní seminář 1

FP-Fdis1KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na zpracovaní závěrečné práce, proto je výuka individuální. Výuka probíhá dle pokynů vedoucího práce, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce, výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce a analytické části práce. Témata závěrečných prací a jejich cíle schvaluje garant studijního programu.

Na předmět navazuje v dalším semestru předmět Diplomní seminář 2.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je splnění podmínek stanovených vedoucím diplomové práce. Jedná se zpravidla o vypracování minimálně dvou kapitol závěrečné práce (analytická část, metodika práce včetně cilů) a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům požadavky na vytvoření diplomové práce, strukturu práce, předpisy vztahující se k tvorbě závěrečných prací a vést studenty k vytvoření kvalitní závěrečné práce.
Absolvováním předmětu student prokáže schopnost formulovat odborný problém, stanovit postup jeho řešení, zvolit vhodné metody pro analýzu problému.

Základní literatura

Směrnice č. 72/2017 Úprava odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 290 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je organizovaná individuálně vedoucím diplomové práce.