Detail předmětu

Mezinárodní kapitálové trhy

FP-mktKAk. rok: 2023/2024

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Makroekonomie 1, Finanční trhy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 10 bodů z 20 možných bodů udělovaných za zpracování dílčích úkolů na cvičeních. Forma zkoušky je písemná, přičemž vyučující si vyhrazuje právo ústního dozkoušení. Maximální počet bodů ze zkoušky je 80 bodů, přičemž student musí získat minimálně 40 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlení principů fungování mezinárodních kapitálových trhů. Dílčím cílem je pochopení souvislostí a provázanosti jednotlivých součástí kapitálového trhu.
Výstupem studia je prohloubení dosavadních znalostí v oblasti vstupu podniku na mezinárodní kapitálové trhy. Absolvováním předmětu posluchači získají potřebné znalosti pro rozhodování o vstupu podniku na lokální i mezinárodní kapitálové trhy, a to jak z pohledu investora, tak i z pohledu emitenta cenných papírů. Důraz bude kladen na procesní stránku zahrnující přípravu podniku ke vstupu na kapitálový trh, fázi realizační a ex-post evaluaci dopadů veřejné obchodovatelnosti cenných papírů na podnik.

Základní literatura

VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
MELUZÍN, T. a M. ZINECKER. IPO – Prvotní veřejná nabídka akcií jako zdroj financování rozvoje podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2620-2.

Doporučená literatura

MELUZÍN, T., M. ZINECKER a S. ŠKAPA. IPO Strategy - Specific Approaches in the CEE Region. Brno: VUTIUM, 2015. ISBN 978-80-214-5113-1.
MELUZÍN, T., M. ZINECKER a J. ŁAPIŃSKA. Initial public offering: theory and practice of Czech and Polish companies. Toruń: Polish Economic Society, Branch in Toruń, 2012. ISBN 978-83-62049-15-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor