Detail předmětu

Angewandte Betriebswirtschaftslehre

FP-OanPAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ studující rozšíří svoje znalosti získané v předmětech „Mezinárodní obchod“ a „Mezinárodní ekonomie“ o pokročilé teorie podnikové ekonomiky s důrazem na řízení exportních projektů a přímých zahraničních investic. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy podnikové ekonomiky ve specifickém kontextu mezinárodního obchodu zahrnující proces rozhodování o exportním projektu, resp. přímé zahraniční investici, fázi realizace a monitorování. Student/studentka v neposlední řadě významně rozšíří svoje jazykové kompetence v německém jazyce o specifickou terminologii (Wirtschaftsdeutsch).

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Makroekonomie, Mikroekonomie, Mezinárodní obchod, Podniková ekonomika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studující získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a zároveň splní podmínku 75% účasti na rozvrhované výuce. Body budou udělovány za zpracování a obhajobu assignmentu (maximální hodnocení 30 bodů, minimální hodnocení činí 15 bodů). Pokud studující nezíská dostatečný počet bodů z assignmentu, může vyučujícího požádat o dodatečný úkol.
Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je kombinovaná. V úvahu se berou ucelené znalosti z předmětu. Maximální počet bodů činí 70, přičemž studující musí získat minimálně 35 bodů. V případě, že studující obdrží z kombinované zkoušky minimální počet bodů, přičítají se k těmto body ze zápočtu.
Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů
Studující má právo se od zkoušky odhlásit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. Studující, který se od zkoušky odhlásil(a), je posuzován(a), jako kdyby nebyl(a) ke zkoušce přihlášen(a). Odstoupí-li studující od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy, nebo jeho/její omluva není přijata, je klasifikován(a) stupněm „F”.
Neodhlásil-li se studující včas od zkoušky, může se z vážných, zejména zdravotních, důvodů omluvit zkoušejícímu i dodatečně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od určeného termínu pro konání zkoušky nebo od odpadnutí překážky bránící omluvě. Studující v omluvě uvádí vážný důvod, proč se ke zkoušce nemohl(a) dostavit.
Nesouhlasí-li studující s hodnocením předmětu, pak má právo se proti tomuto výsledku odvolat a to do 24 hodin od doby, kdy bylo hodnocení vloženo do IS VUT.
Kontrola výuky je plně v kompetenci přednášejícího/cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je splnění kritéria 75% povinné účasti na rozvrhované výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu „Angewandte Betriebswirtschaftslehre“ je rozšířit znalosti studentů získané v předmětech „Mezinárodní obchod“ a „Mezinárodní ekonomie“ o pokročilé teorie podnikové ekonomiky s důrazem na řízení exportních projektů a přímých zahraničních investic. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna vysvětlit východiska a principy podnikové ekonomiky ve specifickém kontextu mezinárodního obchodu zahrnující proces rozhodování o exportním projektu, resp. přímé zahraniční investici, fázi realizace a monitorování. Student/studentka v neposlední řadě významně rozšíří svoje jazykové kompetence v německém jazyce o specifickou terminologii (Wirtschaftsdeutsch).
Studující absolvováním předmětu bude schopen vysvětlit východiska a principy fungování vybraných modelů exportních projektů a přímých zahraničních investic z pohledu podnikové ekonomiky a aplikovat tyto modely v kontextu ekonomického řízení podniku.

Základní literatura

Kehr, H. and F.U. Jahrmann. Außenhandel (Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft). NWB Verlag, 2015. ISBN 978-3470542645. (DE)
ZINECKER, M. Auslandsgeschäfte und ihre Finanzierung I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2007. ISBN: 978-80-214-3397- 7. (DE)
ZINECKER, M. Auslandsgeschäfte und ihre Finanzierung II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2007. ISBN: 978-80-214-3398- 4. (DE)

Doporučená literatura

Keβler, H. Internationale Handelsfinanzierung: Strategien für Auslandsinvestitionen und Handel. Gabler Verlag, 2012. ISBN 978-3322846198. (DE)
Ritter, G. Außenwirtschaftslehre. Chancen und Risiken, Institutionen, Auslandsgeschäfte, Finanzierung und Absicherung. GRIN Verlag, 2014. ISBN 978-3656828303. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kategorizace exportních projektů a přímých zahraničních investic a jejich specifika z pohledu podnikového řízení.
2. Mezinárodní přeprava.
3. Řízení rizik exportních projektů a přímých zahraničních investic – druhy rizik a jejich časová struktura.
4. Informační zdroje a metody analýzy a řízení rizik.
5. Platební podmínky a platební instrumenty v zahraničním obchodě.
6. Krátkodobé financování exportních kontraktů.
7. Dlouhodobé financování exportních kontraktů a přímých zahraničních investic – pojem a význam „Financial Engineering“.
8. Institucionální podpora vývozu investičních celků a přímých zahraničních investic – role exportních bank.
9. Institucionální podpora vývozu investičních celků a přímých zahraničních investic – role exportních úvěrových pojišťoven.
10. Inovativní koncepty „Financial Engineering“ – projektové financování a vázaná pomoc („soft loans“).
11. Role mezinárodních institucí v kontextu exportního financování a financování investic.
12. Finanční plánování, rozpočty a kalkulace v kontextu exportních projektů a přímých zahraničních investic.
13. Hodnocení ekonomické efektivnosti exportních projektů a přímých zahraničních investic.

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kategorizace exportních projektů a přímých zahraničních investic a jejich specifika z pohledu podnikového řízení.
2. Mezinárodní přeprava.
3. Řízení rizik exportních projektů a přímých zahraničních investic – druhy rizik a jejich časová struktura.
4. Informační zdroje a metody analýzy a řízení rizik.
5. Platební podmínky a platební instrumenty v zahraničním obchodě.
6. Krátkodobé financování exportních kontraktů.
7. Dlouhodobé financování exportních kontraktů a přímých zahraničních investic – pojem a význam „Financial Engineering“.
8. Institucionální podpora vývozu investičních celků a přímých zahraničních investic – role exportních bank.
9. Institucionální podpora vývozu investičních celků a přímých zahraničních investic – role exportních úvěrových pojišťoven.
10. Inovativní koncepty „Financial Engineering“ – projektové financování a vázaná pomoc („soft loans“).
11. Role mezinárodních institucí v kontextu exportního financování a financování investic.
12. Finanční plánování, rozpočty a kalkulace v kontextu exportních projektů a přímých zahraničních investic.
13. Hodnocení ekonomické efektivnosti exportních projektů a přímých zahraničních investic.