Detail předmětu

Strategické řízení nákladů

FP-srnPAk. rok: 2023/2024

Předmět pojednává o strategickém přístupu řízení nákladů a zahrnuje základní koncepty systémů řízení nákladů v současném podnikatelském prostředí, včetně současných technik řízení. Zaměřuje se na nástroje, které společnosti používají k realizaci strategie, např. BSC, mapa strategie, hodnotový řetězec, včetně uplatnění těchto nástrojů v praxi. Předmět pojednává o tom, jak mohou informace o řízení nákladů manažeři strategicky využít pro podporu plánování a rozhodování, jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého hlediska. Zahrnuje odhady nákladů - jak se rovnice odhadu nákladů používají k předpovídání nákladů pomocí nákladových faktorů. Zabývá se statistickými i nestatistickými přístupy k rovnicím odhadu nákladů; krátkodobým nástrojem plánování zisku, analýzou objemu, nákladů a zisku. Zaměřuje se na praktické využití kalkulace nákladů k řešení rozhodnutí, např. zda vyrábět nebo nakupovat součást vyráběného produktu nebo služby, kdy přidat funkce výrobku a kdy přijmout jednorázové objednávky od zákazníků. Zabývá se také strategicky důležitým pokrokem v kalkulaci nákladů na výrobek, tzv. kalkulaci nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM). V předmětu jsou zahrnuty také koncepty hodnotového řetězce a analýzy životního cyklu jako nástroje plánování a snižování nákladů - kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (Life Cycle Costing). Klíčovým nástrojem plánování je rozpočet - například rozpočtování podle činností (ABB) a dopad časového rozlišení nákladů na činnosti na systémy rozpočtování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se  znalosti získané z předmětů mikroekonomie,  management, podniková ekonomika, řízení nákladů, finance, statistika   a matematika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu: Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a popřípadě ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů, v případě ústní zkoušky (při nerozhodné známce u písemné zkoušky) jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě písemných testů. TEST1 (5. a 6. týden ak. r.): max. 20 bodů; TEST2 (9. a 10. týden ak. r.): max. 20 bodů.Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů. Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem: Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a popřípadě ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů, u ústní zkoušky (při nerozhodné známce u písemné zkoušky) jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testů. TEST1 max. 20 bodů; TEST2max. 20 bodů Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů. Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě: Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti strategického řízení nákladů.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu. Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě písemných testů. TEST1 (5. a 6. týden ak. r.): max. 20 bodů; TEST2 (9. a 10. týden ak. r.): max. 20 bodů. Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů. Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu „Strategické řízení nákladů“ je seznámit studenty s metodami a postupy strategického řízení nákladů, a to s využitím nákladových funkcí v cenovém rozhodování a tvorbě cenových strategií, s metody a postupy kalkulací a jejich uplatnění v rozhodovacích úlohách nákladového řízení. Student se dále seznámí s moderními nástroji strategického řízení nákladů TC, LCC, dále s kalkulací nákladů podle dílčích aktivit (ABC) a s ní související metodou řízení procesů a aktivit (ABM), tyto nástroje jsou ve velké míře používané v zahraničních společnostech. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto nástroje pro různé rozhodovací úlohy související s řízením nákladů a strategií ve výrobních podnicích i v neziskových organizacích.
Studenti pochopí význam a potřebu strategického řízení nákladů pro podniky i neziskové organizace a jejich provázanost na manažerské účetnictví a kontrolu. Studenti budou vycházet z teorie manažerského účetnictví a budou znát strategii řízení nákladů, také budou znát informace o minulých jevech, ale i informace nezbytné pro rozhodování – nástroje kalkulačních metod a rozhodovací úlohy. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska strategického řízení nákladů.

Studijní opory

Cost management

Základní literatura

KRÁL, B. a kol. Manažerské účetnictví. 4.aktual. vyd. Praha: Management Press, 2019. 790s. ISBN 978-80-7261-000-00. (CS)
ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-199-7 (CS)

Doporučená literatura

DRURY, C. Management and Cost Accounting.Cengage Learning EMEA, 2016. ISBN 978-1-4808-9393-1.
BLOCHER J. E. et al. Cost Management – A Strategic Emphasis. Published by McGraw-Hill/Irwin, 2016. ISBN-13: 978-0077733773.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Řízení nákladů a strategie. Systémový přístup k řízení nákladů. Současné podnikatelské prostředí. Strategické zaměření řízení nákladů (Čtyři funkce managementu).
 2. Současné techniky řízení. Manažerské účetnictví a úloha řízení nákladů.
 3. Plánování a rozhodování. Manažerské účetnictví a rozhodovací úlohy. Členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení orientované na rozhodování, oportunitní náklady.
 4. Rozhodovací úlohy, základní klasifikační hlediska těchto úloh. Analýza nákladů, objemu a zisku (CVP - Cost - Volume - Profit)). Strategická role CVP analýzy. CVP analýza pro plánování rentability, plánování zisku. Analýzy CVP se dvěma a více produkty (službami).
 5. Rozhodovací úlohy o optimalizaci objemu výroby, optimalizaci sortimentu a rozhodovací úlohy „buď anebo“.
 6. Strategická úloha odhadu nákladů. Metody odhadu nákladů. Analýza (rozbor). Regresní analýza.
 7. Metoda ABC (Activity - Based Costing) – kalkulace nákladů podle dílčích aktivit (využití ve výrobních podnicích, v neziskových organizacích). Strategická role kalkulace nákladů podle dílčích aktivit. Analýza CVP pro kalkulaci nákladů podle dílčích aktivit.
 8. Metoda ABC/M (Activity - Based Costing and Management) – řízení procesů, činností a aktivit.
 9. Plánování nákladů dle životního cyklu výrobku: kalkulace cílových nákladů (Target Costing) a kalkulace životního cyklu výrobku (Life Cycle Costing).
 10. Strategie a rozpočet. Strategické cíle a dlouhodobé záměry v rozpočtování. Krátkodobé cíle a velitelský rozpočet. Alternativní přístup v rozpočtování (Activity-Based Budgeting (ABB), Time-Driven Activity-Based Budgeting).

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning