Detail předmětu

Manažerská ekonomika 2

FP-Ome2PAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na metody a postupy využívaných v ekonomických činnostech podniku, a to jednak s využitím kvalitativního modelování, matematicko-statistických metod, metod prognózování ekonomických procesů za použití IT. V předmětu jsou především využívány případové studie k praktickému zpracování konkrétních ekonomických případů, včetně rozborů a srovnání podniků i v rámci EU. Případové studie jsou zaměřeny na fundamentální analýzu majetkové a kapitálové struktury, výnosů, nákladů a výsledků hospodaření, hodnocení časového vývoje pomocí časových řad zaměřené na výkonnost podniku, vícekriteriální srovnávání podniků, využití vícerozměrné lineární regrese pro řešení metod prognózování, a také rozhodování o budoucích aktivitách podniku. Při řešení případových studií bude využito softwaru Statistica 12, IBM SPSS Statistics.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti z oblasti teorie získané v průběhu studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je udělena na základě zpracování závěrečného testu. Test je rozdělen do 3 tematických oblastí. V první části jsou obsaženy uzavřené otázky respektující všechny probrané tematické okruhy. Druhá část představuje otevřenou otázku na zvolenou problematiku, zde se předpokládá ucelená odpověď v celé šíři problematiky. Poslední část je numerický výpočet obdobných příkladů, které byly řešeny na cvičeních. 
Studentovi je udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS (max. 100 %, min. procentní váha pro úspěšné složení zkoušky = 50 %).
Kontrola výuky v průběhu semestru se neprovádí. 

Učební cíle

Cílem předmětu „Manažerská ekonomika 2“ je seznámit studenty s metodami a postupy používaných v jednotlivých činnostech podniku, a to s využitím kvalitativního modelování, včetně prognózování ekonomických procesů, ale také pomocí statisticko-matematických metod a postupů. Student se v přednáškách seznámí s nezbytnou teorií a na případových studiích z praxe se naučí používat jednotlivé metody a postupy. Praktické zpracování případových studií je stěžejní částí předmětu, jedná se o fundamentální analýzu majetkové a kapitálové struktury, výnosů, nákladů a výsledků hospodaření, hodnocení časového vývoje pomocí časových řad zaměřené na výkonnost podniku, vícekriteriální srovnávání podniků i v rámci EU, využití vícerozměrné lineární regrese pro řešení metod prognózování, a také rozhodování o budoucích aktivitách podniku. Po absolvování předmětu budou studenti schopni využít tyto metody a postupy pro řešení různých problémů v rámci podniku a na základě výsledků se rozhodovat o dalším směřování podniku v rámci mezinárodního prostředí.


Studenti pochopí využití metod, nástrojů a postupů používaných v jednotlivých činnostech podniku a jejich provázanost na disciplíny jako je manažerská ekonomika, ekonomie, matematické modelování, statistika a operační výzkum. Studenti budou vycházet z teorie absolvovaných předmětů a na případových studiích z praxe se naučí používat jednotlivé metody a postupy, které jsou nezbytné pro rozhodování v praxi. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit a rozhodnout z hlediska ekonomického řízení podniku.

Základní literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8.
SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: CH Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3.

Doporučená literatura

JABLONSKÝ, J. a DLOUHÝ M. Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů. Praha: Professional Publishing, 2015. ISBN 978-80-7431-155-0.
ŘEHÁK, J. a BROM, O. SPSS–Praktická analýza dat. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4609-5
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor