Detail předmětu

Obchodní logistika

FP-OolPAk. rok: 2023/2024

Cílem je seznámit studenty s problematikou obchodní logistiky a jejími oblastmi. Obchodní logistika začíná zajištěním zdrojů, výrobou a končí u spotřebitele, kde významnou složkou logistiky je i technický přístup k pohybu zboží a po ukončené době užitečnosti nezbytné recyklaci materiálových prvků.Účelem studia je poskytnout informace pro komplexnost a diferenciaci logistických řešení, aby obchodně úspěšná realizace se stále více opírala o provozně ekonomické řešení a tak se stala obchodní logistika partnerem i součástí marketingu v logistických sítích. Znalosti této discipliny bude třeba zvládat u všech obchodních firem ať pracují v retailingu či v exportu a importu zboží, ale také i u výrobních organizací a organizací poskytujících služby.
Služby jako konkurenční výhoda musí vytvářet v hodnotovém řetězci vazbu na oběhovou ekonomiku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Student k absolvování předmětu musí mít znalosti z matematických disciplin,statistiky, teorie rozhodování a základních ekonomických disciplin, především mikroekonomie. Současně musí mít znalosti podnikové ekonomiky a základů rentability jmění,efektivnosti investic a dat z podnikového účetnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet se udílí za povinnou účast v laboratorní i výpočtové části cvičení, povinnou účast na exkurzích a zpracování případové studie a její prezentaci. Neúčast v laboratoři si může student nahradit ve vypsaných náhradních termínech po ukončení semestru cvičícími.
Zkouška má charakter písemné a ústní.
Písemná část obsahuje příklady a teorii-70%.
Ústní část rozšiřuje znalost o praktickou realizaci - 30%.
Obě části zkoušky jsou realizovány v jediném termínu.
Přednášky jsou doporučené, ale poskytují znalost pro cvičení v laboratoři - Microsoft Project.
Kontrola probíhá písemnou prezentací účasti studentem na každé formě cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování Případové studie v polovině semestru.
Náhrada neúčasti studenta je možná ve vypsaných termínech učiteli po zakončení semestru

Učební cíle

Současně cílem předmětu je i projektování logistických koncepcí v průmyslové organizaci a projekt logistických řetězců (sítí) a zapojení průmyslové organizace do řetězce s využitím IT/ICT.
Předmět je součástí teoretického i tvůrčího základu zaměřeného na obchod. V rámci globalizace je základním posláním řízení materiálových toků s využitím informačních technologii, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a přidané hodnoty, což je posláním logisticky řízené organizace a tím i znalostí studenta, který se bude touto problematikou zabývat.

Studenti budou schopni tvořit a projektovat logistické koncepce v průmyslové organizaci. Budou schopni projektovat logistické řetězce i sítě za použití informačních technologii a komunikačních technologií. Budou umět řídit logistická oddělení, naplňovat poslání logistiky opatřování - nákup, skladování, obalovou technologii i značení výrobků. Budou umět vytvořit a vyhodnotit controllingové činnosti v logistických procesech a sestavit hospodárnost logistických procesů, činností a výkonů.
Budou schopni projektovat i technologii logistických procesů a navrhovat techniku pro tyto procesy.

Základní literatura

RUSHTON, A., P. CROUCHER a P. BAKER. The handbook of logistics. 4th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2010. ISBN 978-0-7494-5714-3.
ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. V Praze: C.H. Beck, 2007.C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-534-6.
JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5717-9.
RUSHTON, A., P. CROUCHER a P. BAKER. The handbook of logistics. 4th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2010. ISBN 978-0-7494-5714-3.
SCHULTE, P. Complex IT project management: 16 steps to success. Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2004. ISBN 08-493-1932-3. (CS)

Doporučená literatura

LUKOSZOVÁ, X. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-89-7.
KERBER, Bill; DRECKSHAGE, Brian J. Lean supply chain management essentials : a framework for materials managers. Boca Raton, [Fla.] : CRC Press, 2011. 258 s. ISBN 978-143-9840-825.
FARAHANI, Reza Zanjirani; REZAPOUR, Shabnam; KARDAR, Laleh. Logistics operations and management : concepts and models. 1st ed. Boston, MA : Elsevier, 2011. 469 s. ISBN 978-012-3852-021.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podstata logistiky. Logistika jako vědní disciplina, jako praktický přístup k řízení. Cíle logistiky.Logistická koncepce. Personální aspekty logistiky. Logistika opatřování. Úkoly, cíle, strategie zásobovací logistiky. Zásobovací procesy synchronizované s výrobou. Řízení zásob.Druhy zásob. Výběr dodavatelů. Výpočet velikosti dodávek, cyklů dodávkových. Náklady na zásobovací procesy. Dopravní a skladovací systémy. Mimopodnikový logistický systém v dopravním řetězci. Vnitropodnikové dopravní systémy. Distribuční logistika a oběhová logistika. Balení. Výstup zboží a zajištění nakládky. Náklady na distribuční logistiku. Řízení zakázky. Uvolnění zakázky, rozvrh práce, sledování zakázky.
Tvorba dodavatelských sítí v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Filozofie SCM a její použití v praxi.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání individuální případové studie na řízení průběhu materiálových i informačních toků podnikatelským subjektem.
Materiálový tok - popis ve výrobní, obchodní, distribuční organizaci i organizaci poskytující služby – studie.
Průběh zakázky organizací a návrh systému pro strategii dodavatelských vztahů – případová studie.
Průběh zakázky organizací a návrh systému pro strategii dodavatelských vztahů – SCM.
Návrh zavedení logistického ve vybrané firmě s použitím projektového řízení Microsoft Project.
Řízení zásob – výpočtové cvičení. Zadání případové studie řízení zásob.
Řízení zásob s počítačovou podporou.
Volba zásobovací strategie –nákupní marketing. Případová studie.
Nákupní marketing –případová studie ve vybrané firmě.
Prezentace vlastní seminární práce studenty.