Detail předmětu

Mezinárodní obchod

FP-OmoPAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje znalosti související s klíčovými oblastmi mezinárodního obchodování. Uvádí charakteristiky mezinárodního prostředí a význam mezinárodního obchodu, vymezuje teoretické přístupy a trendy, kategorie, hlavní subjekty. Seznamuje s mezinárodní ekonomickou organizací a dopadem integrace na mezinárodní obchod a konkurenceschopnost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Způsob a kritéria hodnocení jsou podrobně rozpracovány v dokumentu "Podmínky ukončení předmětu mezinárodní obchod", které jsou vyvěšeny v aktualitách předmětu na začátku semestru.

Zakončení předmětu (prezenční)
Maximální počet bodů
Návrhový list 10
Týmový projekt 40
Celkem za cvičení (minimum 25b) 50

Zkouška (písemná - min. 50 bodů) 100
Celkové hodnocení 150

Za týmový projekt je možné získat celkem 40 bodů. Hodnotí se NL (10 bodů), projekt-text (max. 20 bodů), prezentace projektu (max. 14 bodů) na cvičení a hodnocení oponentského týmu (max. 8 bodů). Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru (25 b). Pro splnění podmínek zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b).
Výsledné hodnocení studentů bude závislé nejen na výsledcích písemné zkoušky, ale také na dosaženém počtu bodů, které student získá v průběhu celého semestru ve cvičeních. Celkově lze dosáhnout 150 bodů, které budou přepočteny na hodnotu 100 bodů podle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu (pro studenty s individuálním plánem)

Maximální počet bodů
Návrhový list 10
Individuální projekt 40
Celkem hodnocení za projekt (minimum 25b) 50

Zkouška (písemná - min. 50 bodů) 100
Celkové hodnocení 150

Za individuální projekt je možné získat celkem 40 bodů. Hodnotí se NL (10 bodů) a projekt (max. 40 bodů). Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 50 % bodů v průběhu semestru (25 b). Pro splnění podmínek zkoušky je potřeba dosáhnout minimálně 50 % bodů z písemného testu (50 b).
Výsledné hodnocení studentů bude závislé nejen na výsledcích písemné zkoušky, ale také na dosaženém počtu bodů, které student získá v průběhu celého semestru ve cvičeních. Celkově lze dosáhnout 150 bodů, které budou přepočteny na hodnotu 100 bodů podle stupnice ECTS.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce, týmové práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlit studentům charakteristiky mezinárodního prostředí a význam mezinárodního obchodu, vymezit teoretické přístupy a trendy, kategorie, hlavní subjekty. Seznámit je s mezinárodní ekonomickou organizací a dopadem integrace na mezinárodní obchod a konkurenceschopnost. Podpořit jejích dovednosti v přípravě reálných obchodních případů v mezinárodním prostředí.
Studenti si osvojí terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních případů a operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchod. Budou znát postupy při výběru teritorií, analýzach trhů, partnerů a přípravě a provedení obchodních jednání. Získají zkušenosti při přípravě a řešní reálních obchodních případů v mezinárodním prostředí.

Základní literatura

CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje = World economy: general trends in its development. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-155-0.
MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 3 vyd. Praha: Grada Publisching, 2003. 230 s. ISBN 80-247-0686-5.
CZINKOTA, M., R., RONKAINEN, I., A., MOFFERT, M., H. International Business . 7. vyd. South-Western: THOMSON, 2005. 782 s. ISBN 0-324-20610-0.
WRIGHT, M., D. SIEGEL, K. KEASEY and I. FILATOTCHEV. The Oxford Handbook of Corporate Governance. UK: Oxford University Press. 2013. ISBN 978-0-19-964200-7745. (CS)
ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4694-4. (CS)
RUGMAN, A. M. a S. COLLINSON. International business. 6. ed. Harlow [u.a.]: FT/Prentice Hall, 2012. ISBN 0273760971. (CS)
NURDIN, G. International business control, reporting and corporate governance. Oxford: CIMA, 2009. ISBN 978-075-0683-838 (CS)
KUNEŠOVÁ, H. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-717-9455-4. (CS)
KALÍNSKÁ, E. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3396-8 (CS)
GRIFFIN, R. W. a M. W. PUSTAY. International business. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 9780137153732. (CS)

Doporučená literatura

POLLARD, D. a I. SIMBEROVA. The internationalization of SMEs in the Czech Republic: Strategic and knowledge development issues. Internationalization of firms from economies in transition: the effects of a politico-economic paradigm shift. Northampton, MA: Edward Elgar, 2014, s. 90-108. New horizons in international business. ISBN 978-1-78347-469-1.
WILD, J. J., K. L. WILD a C. Y. HAN. International business: The challenges of globalization. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131747432.
MORRISON, J. The global business environment: meeting the challenges. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 978-023-0210-257. (CS)
CHARLES W.L.H. Global business today. 7th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-007-8137-211 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní ekonomické organizace a regionalizmus ve světové ekonomice a obchodě: podstata a jeho formy, přínosy a rizika, členění a přehled hlavních regionálních seskupení s dopadem na podnikatelské prostředí a obchod.Transformační proces v zemích střední a východní Evropy: podstata a obsah transformačního procesu, strategie transformačního procesu, spolupráce a hodnocení transformace z pohledu času.
2. Význam mezinárodního obchodu, principy a zásady: znalost teritoria; znalost mentality, kultury ‎a náboženství v teritoriích; zásady ekonomické bezpečnosti v mezinárodním obchodě.
3. Vývojové trendy v mezinárodním obchodu v 20. a 21. století, teritoriální a komoditní struktura mezinárodního obchodu, vysoká dynamika obchodu se zbožím a službami.
4. Příprava na účast a jednání v rámci zahraniční státní delegace; příprava na jednání B2B v zahraničí; technologie a psychologie prodeje; stanovení cílů a strategie; tvorba cen, provize, garance a servis;
5. Hlavní centra světové ekonomiky: kvantitativní srovnání - USA, Japonsko, Čína, EMU a ostatní - integrační procesy z aspektů mezinárodního obchodování.
6. Globalizace a internacionalizace. Strategie a formy vstupu podniků na mezinárodní trhy. Přímé a nepřímé formy vstupu. Kapitálové a nekapitálové vstupy.
7. Mezinárodní konkurenceschopnost: podnikatelské prostředí a jeho složky, souvislosti a vazby, vybrané ukazatele kvality podnikatelského prostředí.
8. Rozvoj psychologických dovedností při tvorbě strategie a taktiky v různých oblastech světa; správná volba a vhodný výběr komodit pro konkrétní teritorium; zbožíznalství; tvorba podmínek obchodních smluv a exkluzivních smluv;
9. Budování obchodní sítě, obchodních kontaktů a osobních vztahů; tvorba a rozvoj image a obchodních vztahů v zahraničí; vytváření a udržování informačních zdrojů; geopolitika Střední Evropy jako nástroj ekonomické a kulturní komunikace;
10. Prověřování obchodních partnerů; zásady osobní bezpečnosti, mimořádné situace a jejich řešení, prebence kriminality, korupce, nebezpečné bankovní operace, sankce, ochrana zdraví v zahraničí;
11. Funkce mezinárodního obchodu ve vztahu k národní ekonomice, formy zapojení podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu.Řízení mezinárodních obchodních operací, východiska, dodací a platební podmínky, financování, logistika a rizika.
12. Veřejné tendry, státní zakázky, specifika státních výběrových řízení a co jim předchází; problematika garancí, kauce a zádržné, obchodování se speciálním materiálem;
13. Kontrola mezinárodního obchodu, Reporting, Corporate Governance, regulace a srovnávání CG, mechanizmy a procesy, typy investorů, CG, strategie a stakeholdeři.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolů:
1. Mezinárodní ekonomické organizace a regionalizmus ve světové ekonomice a obchodě: podstata a jeho formy, přínosy a rizika, členění a přehled hlavních regionálních seskupení s dopadem na podnikatelské prostředí a obchod.
2. Význam mezinárodního obchodu a úloha GATT a WTO při liberalizaci mezinárodního obchodu.
3. Vývojové trendy v mezinárodním obchodu v 20. a 21. století, teritoriální a komoditní struktura mezinárodního obchodu, vysoká dynamika obchodu se zbožím a službami.
4. Hlavní centra světové ekonomiky: kvantitativní srovnání - USA, Japonsko, Čína, EMU a ostatní - integrační procesy z aspektů mezinárodního obchodování.
5. Transformační proces v zemích střední a východní Evropy: podstata a obsah transformačního procesu, strategie transformačního procesu, spolupráce a hodnocení transformace z pohledu času.
6. Mezinárodní konkurenceschopnost: podnikatelské prostředí a jeho složky, souvislosti a vazby, vybrané ukazatele kvality podnikatelského prostředí.
7. Funkce mezinárodního obchodu ve vztahu k národní ekonomice, formy zapojení podnikatelských subjektů do mezinárodního obchodu.
8. Mezinárodní obchod rozvinutých zemí.
9. Mezinárodní obchod rozvojových zemí.
10. Mezinárodní obchod České republiky.
11. Globalizace a internacionalizace. Strategie a formy vstupu podniků na mezinárodní trhy. Přímé a nepřímé formy vstupu. Kapitálové a nekapitálové vstupy.
12. Řízení mezinárodních obchodních operací, východiska, dodací a platební podmínky, financování, logistika a rizika.
13. Kontrola mezinárodního obchodu, Reporting, Corporate Governance, regulace a srovnávání CG, mechanizmy a procesy, typy investorů, CG, strategie a stakeholdeři.

eLearning