Detail předmětu

Mezinárodní marketing

FP-mmPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí, porozumění a praktickou využitelnost marketingu v mezinárodním podnikatelském prostředí, zejména se zaměřením na B-2-B trhy. Zvláštní pozornost je věnována přípravě marketingového plánu vstupu na zahraniční trhy, jakož i analýzu praktických obchodních případů a s tím spojených případových studií.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro úspěšné zvládnutí předmětu se předpokládá pochopení principů marketingové koncepce podnikání a znalost základních marketingových pojmů a nástrojů

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Hodnocení bude založeno na posouzení úrovně zpracování a prezentace týmového projektu - marketingového plánu vstupu na zahraniční trh a na ústní zkoušce, jejímž účelem bude ověření pochopení metod a principů mezinárodního marketingu. Celkové hodnocení předmětu je rozděleno následovně:
- aktivní účast ve výuce (10%)
- zpracování a prezentace týmových projektů (50%)
- ústní zkouška (40%)

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Hodnocení předmětu je postaveno především na zpracování individuálního projektu marketingového plánu, jeho obhajobě a odborné ústní rozpravě.

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Hodnocení bude založeno na posouzení úrovně zpracování a prezentace týmového projektu - marketingového plánu vstupu na zahraniční trh a na ústní zkoušce, jejímž účelem bude ověření pochopení metod a principů mezinárodního marketingu. Celkové hodnocení předmětu je rozděleno následovně:
- aktivní účast ve výuce (10%)
- zpracování a prezentace týmových projektů - prezentace formou videokonference (50%)
- ústní zkouška formou videohovoru (40%)

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům informace o soudobých trendech uplatnění marketingových přístupů v oblasti mezinárodního obchodu, jakož i prostor pro kritickou analýzu principů, uplatňovaných v mezinárodním marketingu.
Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni kriticky ohodnotit metody a postupy analýzy mezinárodního marketingového prostředí, vybrat nejvhodnější marketingové nástroje a aplikovat je při tvorbě a realizaci strategie vstupu na zahraniční trhy.

Základní literatura

MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing: [strategické trendy a příklady z praxe]. 4. vyd. Praha: Grada, 2015. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5366-9.
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2690-8.

Doporučená literatura

BRADY, D. L. Essentials of international marketing. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, c2011. ISBN 978-0-7656-2475-
JEFFREY, E. C. A short course in international marketing approaching and penetrating the global marketplace. 3rd ed. Petaluma, CA: World Trade Press, 2009. ISBN 978-160-7800-071.
KEEGAN, W. J. a M. C. GREEN. Global marketing. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c2003. ISBN 978-0130669988.
KIRPALANI, V. H., L. GARBARSKI a E. KAYNAK. Successfully doing business/marketing in Eastern Europe. New York: Routledge, 2009. Routledge studies in international business and the world economy, 46. ISBN 978-0-7890-3272-0. (CS)
KOTLER, Philip. a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14th [ed.]. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2012. ISBN 978-0132102926. (CS)
SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing pro evropský trh. Praha: Grada, 2003. Manažer. ISBN 80-247-0422-6. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a základní informace k předmětu, zadání týmových projektů.
2. Strategické marketingové tržní analýzy v mezinárodním kontextu – externí faktory.
3. Strategické marketingové tržní analýzy v mezinárodním kontextu – interní faktory.
4. Produkt jako přidaná hodnota pro zákazníka, portfolio analýzy v mezinárodním kontextu.
5. Základy marketingového výzkumu a jeho využití v mezinárodním marketingu.
6. Tržní segmentace v mezinárodním kontextu, targeting a positioning.
7. Tvorba ceny v mezinárodním prostředí.
8. Distribuce a jejich formy v mezinárodním prostředí.
9. Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí – tradiční formy.
10. Marketingová komunikace v mezinárodním prostředí – online a digitální kanály.
11. Customer Relationship Management a vztahový marketing v mezinárodním prostředí.
12. Přehled alternativních strategických přístupů v mezinárodním marketingu.
13. Trendy budoucího vývoje a nové přístupy v oblasti mezinárodního marketingu.

V rámci přednášek je představena vhodná metodika pro tvorbu marketingových plánů pro vstup a působení na zahraničních trzích v mezinárodním marketingu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení jsou postavena na konzultacích a dílčích prezentacích týmových projektů. Na závěr semestru je prezentován a ohodnocen kompletní zpracovaný týmový projekt marketingového plánu vstupu na zvolený zahraniční trh.

eLearning