Detail předmětu

Pratikum řízení komunikační kritické infrastruktury

FP-IpccizPAk. rok: 2023/2024

Předmět rozšiřuje přehled o principech a přístupech k řešení řízení kritických aplikací a o možnostech jejich realizace v podniku. Pro praktickou část výuky se používá specializovaná laboratoř pro výuku infrastruktury
komunikačních systémů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Komunikační infrastruktura vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 1.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.
Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Technologie vnitropodnikové komunikace vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 3.ročník LS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška - ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu.
Účast ve cvičeních je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání praktických dovedností studentů v oboru řízení kritických komunikačních infrastruktur. Studenti získají praktické zkušenosti s operační diagnostikou a provozní konfigurací prvků kritické komunikační infrastruktury.
Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti navrhovaných řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence:
- rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních CCI a jejich technických a technologických aspektech
- praktická znalost monitoringu a nastavení prvků CCI

Základní literatura

Technické dokumetace k jednotlivým prvkům kritické komunikační infrastruktury (jsou k dispozici v odborné laboratoři pro CCI. (CS)

Doporučená literatura

Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů II., Kritické aplikace, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5240-4. (CS)
Jordán V., Ondrák V.: Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

SW prostředky pro provozní konfigurace prvků CCI - HiDiscovery, HiView
SW prostředky operační diagnotiky - HiVision
Konfigurace prvků L2 dle jednotlivých red. protokolů - LACP, RSTP, HR, FHR, MRP, HSR a PRP
Konfigurace prvků L2 dle rozdílných topologií - RING, Sub-Ring, Ring-Coupling, Multiple-Ring.
Konfigurace prvků L3 dle protokolů a topologií
Konfigurace Security Routerů/ FireWallů.
Konfigurace aplikačních FireWallů.
Konfigurace WiFi- Clear Space a jejich Routerů i FireWallů.