Detail předmětu

Rating a oceňování podniku

FP-FropKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na následující oblasti:
• Rating a jeho právní úprava, trendy ve vývoji
• Metody určování hodnoty podniku
• Strategická analýza podniku pro účely stanovení hodnoty podniku
• Identifikace generátorů hodnoty
• Praktická aplikace výnosových metod oceňování podniků

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Ke studiu předmětu je nutná znalost metod finančního plánování, modelů stanovení nákladů kapitálu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou hodnoceni na základě úrovně zpracování a prezentací dílčích výsledků řešené případové studie zaměřené na určení hodnoty podniku. Z prezentací mohou získat 40 bodů. Prezentace budou ve 3. a 4. konzultaci. 

Zkouška je písemná a student může u zkoušky získat 60 bodů. Obsahem jsou jednak teoretické otázky jako i příklady. Ke složení zkoušky musí student získat minimálně 30 bodů. Délka zkoušky je maximálně 80 minut.

Výsledné hodnocení je součtem bodů z cvičení a písemné zkoušky dle pravidel ECTS.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je:

  • prezentovat studentům význam ratingu a jeho využití, druhy ratingu, postup tvorby investičního ratingu;
  • seznámit studenty s přístupy k určování hodnoty podniku;
  • vést studenty k osvojení výnosových metod určení hodnoty podniku
  • a s postupem určování hodnoty podniku.

Znalosti: Studenti umí rozlišovat mezi investičním a obchodním ratingem, jako i aktuální problémy související s využívání ratingu a ví, jak s těmito informacemi zacházet. Studenti znají přístupy k určování hodnoty podniku, tj. předpoklady použití metod vedoucích k určení hodnoty podniku, jako i jejich omezení.
Dovednosti: Na základě strategické analýzy, studenti dovedou kvantifikovat generátory hodnoty a stanovit předběžné ocenění podniku. Dovedou doporučit vhodnou metodu ke stanovení hodnoty podniku a zjednodušeným způsobem stanovit hodnotu podniku. Dokážou diskutovat předpoklady platnosti stanoveného ocenění.
Způsobilosti: Studenti jsou způsobilí aplikovat metody vedoucí k určení hodnoty podniku, určit zjednodušeným způsobem hodnotu podniku, jakož i identifikovat faktory, které zvyšují hodnotu podniku, případně ji ohrožují. Jsou schopni modelovat dopady strategických rozhodnutí do hodnoty podniku.

Základní literatura

MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku:proces ocenění,základní metody a postupy.2011, 494 s.. Praha: Ekopress, ISBN 978-8086929-67-5.
MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé: hlubší pohled na vybrané problémy. Praha: Ekopress, 2011. 548 s. ISBN 978-80-86929-80-4
VINŠ, P. a LIŠKA, V. Rating. Praha: C.H.Beck, 2005. ISBN 80-7179-807-X.
DAMODARAN, A. Damodaran on valuation: security analysis for investment and corporate finance. 2 Ed. Hoboken: John Wiley & Sons. 2006. ISBN 0-471-75121-9
DAMODARAN, A. Investment valuation: tools and techniques for determining the value of any asset. 2 Ed. New York: John Wiley & Sons. 2002. ISBN 0471414883

Doporučená literatura

ŠANTRŮČEK, J. Pohledávky, jejich cese a hodnota. 2. aktualizované vyd. Praha: Oeconomia, 2005. ISBN 80-245-0873-7
McKINSEY & COMPANY, KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. (2005) Measuring and Managing th Value of Companies. 4th Editon (University Edition). New Jersey: Wiley. 742 p. ISBN 978-0-471-70221-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Předmět ocenění. Kategorie hodnoty. Metodický postup určení hodnoty odniku. Metody určování hodnoty podniku.

2. Metoda DCF: předpoklady použití. Strategická analýza pro účely určování hodnoty podniku. Finanční plán pro účely určení hodnoty podniku.

3. Prezentace strategické analýzy z hlediska určení hodnoty podniku a úprav výkazů podniku. Diskontní sazba. Výsledné ocenění

4. Prezentace finančního plánu podniku a diskontní sazby. Rating

eLearning