Detail předmětu

Přeměny obchodních společností a družstev

FP-FposKAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je problematika přeměn obchodních společností a družstev, tedy změny v jejich formě a struktuře. Problematika je dělena do třech hlavních částí. První část předmětu se věnuje přeměnám korporací, tedy fúzím, rozdělením a dalším formám přeměn ve smyslu zákona o přeměnách obchodních společností. Druhá část pojednává o změnách v majetkové struktuře korporace, a to zejména o převodu závodu, převodu obchodního podílu či akcií. Třetí část seznámí studenty se zrušením a zánikem korporací, vysvětleny budou jednotlivé možnosti zrušení a zániku korporací a rozdíly mezi nimi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Podmínkou přihlášení na tento předmět je úspěšné absolvování předmětu Právo obchodních korporací.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet není udělován, předmět je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá z 30 otázek se čtyřmi možnostmi, přičemž 0-4 možnosti mohou být správně. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba minimálně 50 % bodů. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT. Účast na zkoušce je povinná.
V průběhu výuky kontrola neprobíhá. Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlit studentům jednotlivé formy a možnosti přeměn a změn ve formě a struktuře korporace, seznámit studenty se základními pojmy a především vyjasnit právní a ekonomické (finanční či daňové) aspekty těchto složitých obchodních transakcí.
Studenti budou schopni orientovat se v problematice přeměn obchodních společností a družstev, osvojí si základní terminologii a budou schopni se orientovat v právních předpisech, které s touto problematikou souvisejí. Současně budou schopni popsat tyto procesy na konkrétních příkladech.

Základní literatura

DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978-80-7478-803-1.
SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN: 978-80-7478-699-0.
POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-475-9.
HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9.
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Korporátní právo: úvodní diskurs – úvod do problematiky, základní pojmy, jednotlivé formy korporací
2. Přeměny obchodních společností a družstev: obecný výklad – základní pojmy týkající se přeměn, jednotlivé fáze procesu, praktické příklady, daňově-ekonomické souvislosti
3. Vysvětlení relevantních pojmů: due diligence, akcie, podíl a obchodní závod – vysvětlení pojmů
4. Akvizice: převod závodu vs. převod podílu či akcií obchodní společnosti – problematika „share deal“ a „asset deal“, odlišnosti, praktické příklady
5. Fúze obchodních společností a družstev – druhy fúzí, specifika jednotlivých druhů, praktické příklady
6. Rozdělení obchodních společností a družstev – druhy rozdělení, specifika jednotlivých druhů, praktické příklady
7. Převod jmění na společníka: problematika pravého a nepravého squeeze-outu – specifika tohoto druhu přeměny, praktické příklady
8. Změna právní formy obchodních společností a družstev – účel této přeměny, důsledky, proces
9. Přeshraniční přeměny, přemístění sídla, problematika obchodního rejstříku – praktické příklady
10. Zrušení a zánik obchodních společností a družstev, relevantní aspekty insolvenčního práva – jednotlivé druhy, likvidace, úpadek, insolvenční řízení