Detail předmětu

International Taxation of Incomes

FP-FitiKAk. rok: 2023/2024

Náplní předmětu je problematika mezinárodního zdanění příjmů. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou mezinárodního dvojího zdanění a nástroji sloužícím k jejímu omezení. Pozornost je částečně věnována i legislativní úpravě na úrovni Evropské unie.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost problematiky zdaňování příjmů fyzických a právnických osob.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.

Zakončení předmětu je písemnou zkouškou - test obsahuje příkladovou část a otevřené otázky, které cílí na ověření znalostí klíčových pojmů, koncepcí, atd.


Max. bodů je 30 (doba trvání testu je 75 min.).


Pro úspěšné složení testu je třeba získat alespoň 50 % možných bodů.


Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili nejen teroretické základy problematiky mezinárodního zdaňování příjmů, ale i schopnost praktické aplikace získaných poznatků. K tomu je zapotřebí znalostí principů mezinárodního zdaňování příjmů a dále pak konkrétních pravidel obsažených jak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tak i v příslušné české právní úpravě.


Studenti budou znát pravidla mezinárodního zdaňování příjmů obsažená jak ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění, tak v příslušné české právní úpravě. Studenti rovněž znají povinnosti daňových subjektů váznoucí k mezinárodnímu zdaňování příjmů v České republice.

Studenti budou schopni identifikovat povinnosti spojené se zdaňováním příjmů daňových rezidentů a nerezidentů ČR a dále v jednodušších případech určit jejich výslednou daňovou povinnost.

Studenti budou umět intepretovat a aplikovat základní normy mezinárodního zdaňování příjmů obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v českém zákoně o daních z příjmů. Studenti budou umět navrhnout a využít prostředky daňové optimalizace při mezinárodním zdaňování příjmů.

Základní literatura

LANG, Michael. Introduction to the law of double taxation conventions. Amsterdam: IBFD, 2010, 222 p. 1st edition. ISBN 90-872-2082-0.
OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g972ee-en.
BRYCHTA, K. Development of the Legislative Regulation of the Taxation of Income of Non-Residents in Transitional Economies – The Case of the Czech Republic. Transformations in Business & Economics. 2013. 12(3). p. 72 - 92. ISSN 1648-4460.

Doporučená literatura

LANG, Michael, Pasquale PISTONE, Josef SCHUCH a Claus STARINGER. Introduction to European tax law on direct taxation. 2nd ed. Wien: Linde, 2010, 223 s. ISBN 978-3-7073-1764-0.
BRYCHTA, K. Assessment of Consistency of the Czech Tax Law with European Union Law with a View to Non-Residents Taxation. ACTA VŠFS. 2011. 5(1). p. 74 - 92. ISSN 1802-792X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezinárodní zdaňování příjmů - obecný úvod (základní pojmy, právní úprava, specifika situace v EU, subjekty v mezinárodním zdaňování příjmů).
2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (podstata, cíle, modelové smlouvy, struktura smluv, působnost, princip podmíněné aplikační přednosti)
3. Daňová rezidence a její určování, daňoví rezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně); daňoví nerezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně), kurzové přepočty.
4. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území České republiky (povinnosti plátců, povinnosti poplatníků, možnosti daňové optimalizace daňových nerezidentů České republiky ve srovnání s rezidenty České republiky).
5. Pravidla pro zdaňování vybraných příjmů dle smluv o zamezení dvojího zdanění - příjmy z nemovitého majetku, příjmy z prodeje majetku, příjmy ze zaměstnání.
6. Pravidla pro zdaňování vybraných příjmů dle smluv o zamezení dvojího zdanění - tantiémy, umělci a sportovci, penze.
7. Pravidla pro zdaňování vybraných příjmů dle smluv o zamezení dvojího zdanění - příjmy z podnikání.
8. Pravidla pro zdaňování vybraných příjmů dle smluv o zamezení dvojího zdanění - dividendy, úroky a licenční poplatky.
9. Zdaňování daňových rezidentů - metody pro zamezení dvojího zdanění (popis, principy, § 38f zákona o daních z příjmů).
10. Zdaňování daňových rezidentů - aplikace metod zamezení dvojího zdanění.
11. Úvod do unijního daňového práva v oblasti přímých daní.
12. Reflexe unijního daňového práva v oblasti přímých daní v českých daňových zákonech.
13. Judikatura Soudního dvora EU v mezinárodním zdaňování příjmů.