Detail předmětu

Konsolidace účetní závěrky

FP-FkuzKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku sestavování konsolidované účetní závěrky. Studenti získají znalosti o konsolidující skupině podniků, o metodách konsolidace účetní závěrky a získají dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpoklady pro studium předmětu Konsolidace účetní závěrky jsou následující:
- znalosti a dovednosti z finančního účetnictví
- schopnost zpracovat individuální účetní výkazy
- znalost vypovídací hodnoty jednotlivých částí individuální účetní závěrky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

V kombinované formě studia studenti samostatně zpracovávají praktické úkoly, zaměřené na použití jednotlivých metod konsolidace, výpočet konsolidačního rozdílu a vylučování vztahů mezi podniky ve skupině. Celkové zhodnocení splněných úkolů je prováděno podle stupnice ECTS.

Výsledné hodnocení se skládá z příkladů a otázek s celkovým hodnocením 0 - 100 bodů. Příklady jsou hodnoceny 85 body, otázky 15 body.

Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřebné získat 50 % bodů. 


Učební cíle

Cíle předmětu jsou:
- poznat logiku zpracování účetních výstupů vlastnicky propojeného celku
- porozumět konsolidované účetní závěrce
- poznat a umět pracovat s metodami sestavování konsolidované účetní závěrky

Studenti získají znalosti o skupině podniků, spadajících pod konsolidaci účetní závěrky, teoretické znalosti o metodách konsolidace a základní praktické dovednosti, potřebné k sestavení konsolidované účetní závěrky.

Základní literatura

Zákon č.593/1991Sb., o účetnictví (CS)
Zelenka V., Zelenková, M. (2018). Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace. Praha : Ekopress (CS)
Vyhláška č.500/2002Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví (CS)
Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1126-20210101&from=EN (CS)
ČÚS pro podnikatele č.003 Odložená daň, č.011 Operace s podnikem, č.020 Konsolidace (CS)
FEDOROVÁ, A. Průvodce studiem předmětu konsolidace účetní závěrky. VUT v Brně, 2017. (CS)

Doporučená literatura

VAŠEK, L., HORNICKÁ, R. Konsolidace ekvivalence majetkových účastí podle IFRS. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7357-969-2. (CS)
JONÁŠ, R., LOJA, R. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech. Praha: VOX. 2016. ISBN 978-80-87480-52-6. (CS)
Clendon, T. (2013). A student´s guide to Group Accounts. Second Edition. Kaplan Publishing (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah předmětu zahrnuje společnou část a dále části A a B.
Společná část: Ekonomické zdůvodnění konsolidace. Metody konsolidace: plná, poměrná. Metoda ekvivalence.
Část A: Konsolidovaná účetní závěrka (KÚZ) podle české legislativy
Vymezení KÚZ a jejího obsahu a právní předpisy ke konsolidaci podle legislativy ČR.
Skupina podniků a konsolidační celek dle české účetní legislativy. Konsolidační rozdíl, kvantifikace kladného a záporného konsolidačního rozdílu, také s ohledem na časový okamžik akvizice. Vliv typu konsolidačního rozdílu na výsledek hospodaření.
Organizace zpracování KÚZ - seznámení s postupem prací při sestavování účetní závěrky.
Část B: Konsolidovaná účetní závěrka (KÚZ) podle IFRS
Povinnost sestavit KÚZ podle IFRS a výjimky z této povinnosti.
Různé stupně prosazování vlivu, dceřiné a přidružené podniky. Koncept kontroly a různé formy jejího nabytí a prosazování. Obecné požadavky pro uplatňování stejné účetní politiky a účetního období podniků v konsolidačním celku.
Akviziční metoda: stanovení data nabytí kontroly, přeceňování majetku a závazků na reálnou hodnotu. Rozdílné zobrazení majetku a závazků v individuální a konsolidované účetní závěrce (ku příkladu, podmíněné závazky (dceřiné společnosti) u kterých lze stanovit reálnou hodnotou, investiční nemovitosti určené na pronájem podnikům v konsolidačním celku, jiný vnútroskupinový prodej a poskytování služeb). Oceňování protihodnoty poskytované nabyvatelem. Ocenění nekontrolních podílů, vyčíslení goodwillu / zisku z výhodné koupi.
Obecné principy metod konsolidace. Plná metoda konsolidace. Poměrná metoda konsolidace. Ocenění investic ekvivalencí.
Eliminace vlivu vnitroskupinových transakcí mezi mateřskou společností, dceřinými společnostmi a přidruženými podniky. Vypořádání se z postakvizičním nerozděleným ziskem a přepočet nekontrolních podílů v případě akvizicí realizovaných v průběhu účetního období. Řešení rozdílů vyplývajících z různé klasifikace, vykazování a/nebo ocenění majetku a/nebo závazků v KÚZ a jednotlivých součástí konsolidačního celku, včetně přeceňování majetku a závazků na reálnou hodnotou.
Účetní zobrazení znehodnocení goodwillu podle IAS 36
Vliv případě pozbytí kontroly dceřiné společnosti na konsolidovanou a individuální účetní závěrku mateřského podniku
Sestavení KÚZ podle IFRS za skupinu zahrnující mateřský, dceřiný a přidružený podnik.

eLearning