Detail předmětu

Controlling

FP-coKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na následující oblasti: controlling jako podsystém řízení podniku, cíle a funkce controllingu, operativní controlling, strategický controlling.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost řešení rovnic, výpočtů minima a maxima funkcí, grafického znázorňování různých funkcí v různých rastrech a souvislostí grafů s numerickým vyjádřením, znalost struktury a tvorby ročního plánu podniku včetně vazeb mezi jeho částmi, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů produktů, informačního systému podniku, manažerských funkcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášení v IS. Zkouška se skládá z teoretických otázek (váha 0,4 zcelkového hodnocení) a praktických příkladů (váha 0,6 z celkového hodnocení). Čas na vypracování zkoušky je 90 minut. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Nesprávné odpovědi i nečitelné odpovědi jsou hodnoceny jako nevyhovující.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit se s controllingem jako podsystémem řízení podniku, s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, se základními nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.
Znalosti: Student dokáže vysvětlit úlohu controllingu a controllera v organizaci. Umí vysvětlit složitější postupy přiřazování nákladů a posoudit jejich výhody a nevýhody. Zná zásady pro sestavení podnikového výkazu, či prezentace o hospodaření. Umí využívat analýzy body zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů.
Dovednosti: Student zvládne vícestupňové výpočty příspěvky ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Bude umět využívat analýzy bodu zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů. Z výsledků své analýzy dokáže student sestavit zprávu o ekonomických výsledcích konkrétního vnitropodnikového útvaru.
Způsobilosti: Student se orientuje v účetních výkazech, kalkulacích, umí ústně prezentovat výsledky své práce a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.

Základní literatura

ŽIŽLAVSKÝ, O. Controlling. Studijní text. Brno: Cerm, 2014. s. 1-112. ISBN: 978-80-214-4857-5. (CS)
KONEČNÝ, M. Controlling – příklady praktických problémů k řešení. 2012. (CS)

Doporučená literatura

ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. 2012. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Překlad Jaroslav Rubáš. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0. (CS)
MERCHANT, Kenneth A a Wim A VAN DER STEDE. 2012. Management control systems: performance measurement, evaluation and incentives. 3rd ed. New York: Financial Times/Prentice Hall, 815 p. ISBN 02-737-3761-9. (EN)
HORVATH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 2004. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 288 s. Poradce controllingu. ISBN 80-725-9002-2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tematická náplň přednášek je následující:
1. Podstata a úkoly controllingu. Podklady pro controlling. Controlling jako podsystém řízení podniku. Controllingové funkce. Controller v podniku - aktualizace postavení v podniku.
2. Operativní controlling: manažerské účetnictví a podnikové plánování, systém rozpočtování, roční plánování (vč. sestavení ročního plánu, rabat). Aktualizace vymezení požadavků na systém controllingu.
3. Operativní controlling: jednostupňové a vícestupňové výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku
4. Operativní controlling: informační zabezpečení manažerů, flexibilní plán nákladů, analýza odchylek, kontrola.
5. Operativní controlling: moderní systémy rozpočtování - Activity Based Budgeting, Advanced Budgeting: Better a Beyond.
6. Operativní controlling: Řízení nápravných opatření k plnění cílů stanovených plánováním, vč. hodnotové analýzy.
7. Strategický controlling: víceleté plánování (souvislosti mezi strategickým, víceletým a ročním plánem). Vývoj a realizace strategií.
8. Vybrané nástroje strategického controllingu.
9. Strategický controlling: informační zabezpečení manažerů, analýza a kontrola. Stálé řízení potenciálu. Řízení nápravných opatření k plnění cílů.
10. Strategický controlling: doporučené postupy zavedení controllingu, zařazení controllingu do podnikové hierarchie, proces controllingu, příklady z praxe.
11. Controlling rizik: vymezení základních pojmů, obecný postup řízení rizik, řízení rizik pomocí metody RIPRAN.
12. Controlling výzkumu a vývoje: vymezení inovací, inovační proces, efekty inovací, projektový přístup, finanční vs. nefinanční ukazatele, soustavy ukazatelů.
13. Integrace Balanced Scorecard do systému controllingu: klíčové problémy, integrace BSC do strategického a operativního plánování, reportingu, propojení metod controllingu s Balanced Scorecard.