Detail předmětu

Finanční management

FP-fmKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na tři tematické oblasti:
• rozhodování o alokaci finančních zdrojů na základě ekonomických kritérií (investiční rozhodování)
• rozhodování o získávání zdrojů financování (teoretické přístupy, praktické řešení)
• řízení platební schopnosti podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro studium předmětu je nutné mít znalosti účetnictví, být schopen provést finanční analýzu podniku a interpretovat výsledky finanční analýzy, chápat význam a fungování finančního trhu, mít znalosti z oblasti bankovnictví, finanční matematiky a ekonomiky podniku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška probíhá písemnou formou a je zaměřena na ověření schopnosti řešit modelové příklady (souhrnný příklad, dílčí příklady) a znalosti teorie (otevřené otázky). Délka zkoušky je 180 minut.
K úspěšnému složení zkoušky je nutné dosáhnout min. 50 % možného bodového hodnocení u zkoušky.
Klasifikace zkoušky je prováděna podle zásad definovaných Zkušebním a studijním řádem VUT.

Účast na konzultacích není povinná, ale doporučuje se.
Kontrola probíhá formou krátkých testů na začátku konzultace.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- seznámit studenty s aktuálními problémy a trendy v oblasti finančního řízení podniků, vycházející ze znalosti finančních systémů a podnikových procesů,
- naučit studenty aplikovat metody vhodné pro finančního rozhodování.

Znalosti: Studenti umí definovat činnosti zabezpečované finančním/ekonomickým útvarem, dále cíle, a specifika finančního řízení v jednotlivých stadiích vývoje. Umějí popsat základní rozhodovací úkoly, které se týkají finančního řízení podniku, jako i vhodné metody k posuzování variant řešení. Znají teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury podniku, modely stanovení nákladů kapitálu, kritéria rozhodování o rozdělování výsledku hospodaření, jako i kritéria investičního rozhodování. Studenti ovládají teoretické základy řízení hotovosti, jako i praktické přístupy.
Dovednosti: Studenti dovedou posoudit vhodnost zdrojů financování podniku, stanovit kritéria posuzování investičních projektů a sestavit plán cash flow projektu. Jsou schopni zvolit vhodné přístupy k měření a zohledňování rizika při investičním rozhodování. Dále dovedou vybrat vhodné argumenty pro komunikaci s investory a věřiteli při získávání zdrojů financování, jako i při rozhodování o rozdělování vytvořeného výsledku hospodaření. Jsou schopni stanovit cenu zdrojů financování a využívat tuto kategorii ve finančním rozhodování. Znají způsoby zajištění kurzového rizika, dokážou kalkulovat náklady zajištění.
Způsobilosti: Studenti jsou způsobilý vykonávat různé činnosti v rámci finančních útvarů podniků, a to i komplexnějšího charakteru. Jsou schopni komplexně posoudit ekonomickou efektivnost investičního projektu, včetně analýzy rizika projektu, a to i projektu založení podniku, resp. jeho expanze (i formou spojování). Znají omezení jednotlivých metod hodnocení efektivnosti projektů. Dokážou kvalifikovaně vypracovat finanční plán podniku, včetně plánu čistého pracovního kapitálu, jakož i krátkodobý plán peněžních toků. Jsou schopni realizovat opatření k usměrňování peněžního toku podniku. 

Studijní opory

Jsou zveřejňované v e-learningu.

Základní literatura

BRIGHAM, E. F. & EHRHARDT, M. C. Financial Management: Theory and Practice, 2011, 1152 s. ISBN 978-1-4390-7809-9
NÝVLTOVÁ, R. REŽŇÁKOVÁ, M. Mezinárodní kapitálové trhy: zdroj financování. Praha: Grada, 2007. 222 s. ISBN 978-80-247-1922-1.
MAŘÍK, M. MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku: ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. Přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0.
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 465 s. ISBN 80-86929-01-9.
BREALEY, R.A. a MYERS, C.S. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
FOTR, J. Strategické finanční plánování. Praha: Grada Publishing, 1999. 149 s. ISBN 80-7169-694-3.

Doporučená literatura

REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1835-9
REŽŇÁKOVÁ, M. a kol. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada, 2010. 200 s. ISBN ISBN 978-80-247-3441-5
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je zaměřená na praktické otázky následujících témat:

  1. Finanční řízení podniku. Faktory ovlivňující obsah strategického finančního řízení. Economic Value Added. Kapitálové plánování – plán cash flow.
  2. Hodnocení návratnosti investic. Riziko investičních projektů.
  3. Strategie financování: Cizí zdroje financování (dluhopisy, bankovní úvěr, finanční leasing). Vlastní zdroje financování (interní, externí - emise akcii: kapitálový trh, venture capital).
  4. Strategie financování. Náklady kapitálu a jejich využití ve finančním rozhodování. Optimalizace kapitálové struktury podniku.
  5. Řízení platební schopnosti podniku. Řízení čistého pracovního kapitálu. Credit management. Cash management. Řízení devizového rizika. Finanční plánování.

Účast ve výuce je žádoucí.

eLearning