Detail předmětu

Informační a komunikační technologie

FP-RiktDAk. rok: 2023/2024

Předmět je určen studentům doktorského studia a jeho cílem je, aby používali pokročilé výzkumné postupy a metody a aby byli schopni je kreativně aplikovat nebo modifikovat je k využití v ekonomickém výzkumu v oblasti strategického řízení informačních systémů.
Obsah kurzu:
· Strategické řízení informačních systémů. Základní metodiky pro řízení informačních systémů - ITIL, Cobit.
· Životní cyklus informačních systémů a jejich řízení.
· Informační technologie, současné trendy. Otázky bezpečnosti, kybernetické právo, GDPR a právní důsledky.
· Propojení podnikových procesů a informačních systémů. Modely řízení, IT jako služba, SLA, metriky.
· Efektivnost a efektivnost informačních systémů; analýzy slabých stránek nasazení informačních technologií ve společnosti; známé chyby a možnosti jejich řešení.
· Skutečné posouzení účinnosti a účinnosti informačního systému ve vybrané společnosti a návrhy na zlepšení

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

předpokládají se základní znalosti v oblasti informačních systémů a technologií

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti jsou hodnoceni na základě zpracování vlastního výzkumu ve firmě - písemné práce. V rámci kurzu bude každý student vyhodnocovat efektivitu a efektivitu informačního systému ve vybrané společnosti s využitím znalostí z předmětu. Předložená písemná práce bude obhajována a projednána s učitelem. Při hodnocení kurzu bude uděleno až 80 bodů za obsah písemné práce a až 20 bodů za její prezentaci a obhajobu. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75 bodů.
Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů
Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Základní literatura

MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 142 s. ISBN 80-7169-410-X.75. (EN)
ISACA, 2017. ISACA Certification: IT Audit, Security, Governance and Risk. (EN)
ITIL 2011. Brno, Computer Press 2012. ISBN 987-80-251-3732-1 (CS)

Doporučená literatura

KOCH, M., CHVÁTALOVÁ, Z. 2017. Information Systems Efficiency Model. Journal of Systems Integration, 8(3), p. 3-9. ISSN 1804-2724. (EN)
LAGSTEN, J. 2011. Evaluating Information Systems according to Stakeholders: A Pragmatic Perspective and Method. Electronic Journal of Information Systems Evaluation. 14(1), p. 73-88. ISSN 15666379. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod, Informační systémy
Enterprise architecture
Procesní řízení
Informační strategie
ITIL,Cobit
HOS
Akvizice a implementace IS
Efektivnost IS
Bezpečnost IS