Detail předmětu

Řízení životního cyklu IS

FP-IrzcPAk. rok: 2023/2024

Předmět má za úkol seznámit studenty s informačními systémy z pohledu jednotlivých fází životního cyklu. Na základě dekompozice informačního systému se studenti naučí přesně vymezit jednotlivé fáze životního cyklu IS, definovat cíle, klíčová rozhodnutí a činnosti nutné pro řízení každé z těchto fází. Každá z fází bude pojednána z pohledu zákazníka (uživatelské organizace) i dodavatele (systémového integrátora).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti informatiky, operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací na úrovni bakalářského studia informatiky. Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí na úrovni bakalářského studia ekonomiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.
Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi standardních i specifických metod určených pro implementaci informačních systémů a řízení IS/ICT a schopnostmi tyto metody aplikovat ve všech životních fázích informačního systému.
Studenti budou vybaveni znalostmi standardních i specifických metod určených pro implementaci informačních systémů a řízení IS/ICT a schopnostmi tyto metody aplikovat ve všech životních fázích informačního systému.

Základní literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3 (EN)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)

Doporučená literatura

VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor