Detail předmětu

Matematická ekonomie

FP-ImePAk. rok: 2023/2024

Předmět navazuje na předměty mikroekonomie a makroekonomie a má vzhledem k nim syntetizující roli s využitím prostředků matematiky s potenciálním využitím pro následnou komputerizaci. Těžištěm je matematické modelování základních ekonomických zákonitostí.Obsah předmětu zahrnuje analýzu poptávky a nabídky,příjmu, nákladů a zisku,elasticity,produkce,užitečnosti a národního důchodu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Standardní kurz inženýrské matematiky, mikroekonomie a makroekonomie na bakalářské úrovni.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních, ve kterých je účast povinná,
- absolvování průběžných semestrálních testů, minimum 55 % bodů.
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou ke konání zkoušky.
PRŮBĚH ZKOUŠKY
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část tvoří těžiště zkoušky, trvá 60 minut. Ústní část slouží k upřesnění klasifikace a obvykle nepřesahuje 10 minut. V rámci ústní části mohou být studentovi položeny další otázky, k jejichž zodpovězení má právo na přípravu; rovněž student může požádat o doplňující otázky k případnému zlepšení celkové klasifikace.
Zadání písemné části:
1. Rozhodovací úloha o ekonomické funkci
(10 bodů)
2. Definice, formulace vlastnosti, příp.interpretace ekonomické veličiny(20 bodů)
3. Výpočetní úloha
(30 bodů)
4. Výpočetní úloha
(40bodů) U zkoušky je žádoucí mít k dispozici kalkulátor. Lze však při výpočtech použít i dobrého odhadu hodnot.
Hodnocení písemné části zkoušky
Hodnocení písemné části vychází ze součtu bodů dosažených v hodnocení úloh 1- 4 spolu se splněním dále uvedených podmínek. Pro celkové hodnocení A, B, C, D, E je nutno splnit tyto podmínky (a), (b), (c):
(a) Dosažení alespoň 11 bodů v součtu hodnocení úloh 1 a 2
(b) Dosažení alespoň 10 bodů v hodnocení úlohy 3
(c) Dosažení alespoň 10 bodů v hodnocení úlohy 4
body
A výborně 1 90 - 100
B velmi dobře 1- 80 - 89
C dobře 2 70 - 79
D uspokojivě 2- 60 - 69
E dostatečně 3 50 - 59
F nevyhovující 4 0 - 49 nebo nesplnění některé z podmínek (a), (b), (c)
Celkové hodnocení zkoušky:
Celkové hodnocení zkoušky je výslednicí hodnocení písemné a ústní části. Pokud student nesouhlasí s výsledkem klasifikace B, C, D, E, může klasifikaci odmítnout, musí to však učinit bezprostředně před uzavřením klasifikace zkoušejícím. V takovém případě je klasifikován stupněm F a může konat zkoušku v dalším termínu, pokud ještě nevyčerpal tři termíny.Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápočet studenti získají na základě odevzdání vypočítaných příkladů z učebnice - I. Mezník, Úvod do matematická ekonomie pro ekonomy.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná. Průběh zkoušky je stejný jako u denního studia.


Účast na cvičeních je kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je hlouběji proniknout do kauzální podstaty ekonomických vztahů, rozvoj schopnosti vyjadřovat ekonomické vztahy exaktními prostředky a následně provádět jejich analýzy.
Získané vědomosti a praktické dovednosti budou využity k modelování ekonomických jevů, ke zkoumání závislostí jejich faktorů a k řešení problémů z mikroekonomie a makroekonomie běžnými prostředky inženýrské matematiky.

Základní literatura

J. Jacques, Mathematics for Economics and Business, Addison-Wesley, New York, 1995 (EN)
A.C. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill Inc., New York, 1984 (EN)
C.J. McKenna and R. Rees, Economics: A Mathematical Introduction, Oxford University Press Inc., New York, 1992 (EN)
J.U. Koch and L.A. Ostrosky, Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill Inc., Singapore, 1994 (EN)
I. Mezník, Úvod do matematická ekonomie pro ekonomy,FP VUT v Akademickém nakladatelství CERM,s.r.o., Brno 2011 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning