Detail předmětu

Elektronický obchod

FP-eoPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na oblast realizace elektronického podnikání se zaměřením na modelování, projektování a následné strategické řízení elektronického obchodu s důrazem na bezpečnost, systémové pojetí a aktuální trendy pro udržitelný rozvoj této oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní kompetence v oblasti používání informačních a komunikačních technologií (teoreticky i prakticky). Základní znalosti z oblasti ekonomie, managementu a marketingu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu se skládá ze dvou částí – zpracování Semestrálního projektu zaměřeného na strategický rozvoj elektronického podnikání a jeho následné obhajoby a písemné zkoušky s alternativní možností ústního přezkoušení.
Zpracování semestrálního projektu v předepsané podobě (dle specifikace v e-learningu) je zároveň podmínkou pro získání zápočtu.
Hodnocení odpovídá bodové klasifikaci dle ECTS přičemž maximum bodů - 100 je rozděleno mezi dílčí části následovně:

  • Semestrální projekt: 60 bodů (40 bodů zpracování projektu a 20 bodů obhajoba projektu)
  • Písemná zkouška: 40 bodů.

U obou částí je požadována úpěšnost alespoň 50%.
V případě nedostatečného množství bodů či potřebě lepšího hodnocení je možné ústní přezkoušení.

Účast ve výuce je povinná v předem definovaných termínech (zpřesněno v rámci e-learningu) souvisejících s kontrolou zpracování semestrálního projektu a plnění dílčích úkolů. Náhrada je možná pouze po domluvě s vyučujícím.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studijním plánem:
Podmínky zápočtu:
Vypracování projektu dle zadání a jeho odevzdání s předepsanou dokumentací dle pokynů v e-learningu.
Podmínky zkoušky:
Obhajoba projektu a ústní přezkoušení.

Učební cíle

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu pro firmy v ČR.
Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Studijní opory

Studijní opory předmětu jsou koncentrovány v e-learningu předmětu. 

Základní literatura

CHAFFEY, D. Digital Business & E-Commerce Management. 6th ed. Strategy Implementation & Practice. 3rd ed. Trans-Atlantic Publications, 2014. ISBN 978-0273786542. (EN)
LAUDON, K. C. and C. G. TRAVER. E-commerce 2017: Business, Technology, Society. 13th ed. Boston: Pearson, 2017. 912 p. ISBN 978-0-13-460156-4. (EN)
LAUDON, K.C. and J.P. LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 14th ed. Harlow: Pearson, 2015. 604 p. ISBN-13: 978-0-13-389816-3. (EN)

Doporučená literatura

DVOŘÁK, J.Elektronický obchod. MSD s.r.o. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc - Brno, 2005, 116 s.. ISBN 80-214-2236-X (CS)
BASL, J. Podnikové informační systémy, podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2. (CS)
ALHLOU, F. A. SHIRAZ and E. FETTMAN. Google Analytics Breakthrough: From Zero to Business Impact. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. 677 p. ISBN 978-1-119-14401-4. (EN)
CAMERON, D. HTML5, JavaScript, and JQuery : 24-Hour Trainer. Indianapolis: Wiley, 2015. 385 p. ISBN 978-1-119-00116-4. (EN)
GEDDES, B. Advanced Google AdWords. 3rd ed. Indianapolis: Wiley, 2014. 657 p. ISBN 978-1-118-81956-2. (EN)
SCHAFER, S. M. Html, Xhtml, and CSS Bible. 5th ed. Indianapolis: Wiley, 2010. 795 p. ISBN 978-0-470-52396-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. GLOBÁLNÍ DIGITÁLNÍ SPOLEČNOST
02.-03. ELEKTRONICKÉ PODNIKÁNÍ A OBCHOD (MODELY A KONCEPTY)
04.-05. TECHNOLOGIE A INFRASTRUKTURA ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ
06.-07. VÝVOJE A IMPLEMENTACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
08.-09. BEZPEČNOST ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
10.-11. PROPAGACE A MARKETING ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
12.-13. ROZVOJ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení se zaměřují na rozvoj kompetencí pro realizaci elektronického obchodu s praktickým výstupem v podobě zpracování konkrétního semestrálního projektu.
1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
2. ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ
3. PŘÍPRAVA TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ
4. VÝVOJ A IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ
5. TESTOVÁNÍ A PROVOZ ŘEŠENÍ
6. DOKUMENTACE A NÁVRH ROZVOJE ŘEŠENÍ

eLearning