Detail předmětu

Průmyslový marketing

FP-SpmKAk. rok: 2022/2023

Moderní pojetí marketingu, výchozí předpoklady pro jeho uplatnění, podstata marketingové koncepce podnikání a nástroje její realizace. Marketingový mix. Marketingová strategie podniku. Specifika marketingu v základních tržních segmentech. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen:
pracovat efektivně,
odpovídat za vlastní průběžné studium a samovzdělávání,
rozhodovat se a zaměřit se na klíčové cíle studia,
používat analytické a koncepční myšlení při řešení úkolů,
předvést zkušenosti z ústní, psané a technologické komunikace. 

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. 

Způsob a kritéria hodnocení

Celkové bodové hodnocení v předmětu je rozděleno následovně:

Aktivní účast na přednáškách 10 bodů, zpracování týmového projektu a jeho obhajoba 50 bodů, absolvování elearningového kurzu 30 bodů a elearningový test 10 bodů.

Osnovy výuky

Marketing a jeho moderní pojetí – základní pojmy, jejich vymezení, definice a vzájemné vazby.

Marketingová analýza a vlivy - externí faktory

Marketingová analýza a vlivy interní faktory

Produkt jako přidaná hodnota pro zákazníka, portfolio analýzy kontextu

Základy marketingového výzkumu a jeho využití v marketingu

Tržní segmentace , targeting a positioning

Tvorba ceny, cenová citlivost

Distribuce a její formy

Marketingová komunikace – tradiční formy

Marketingová komunikace – digitální a online

Customer Relationship Management a vztahový marketing

Trendy v oboru

Učební cíle

Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie. Výklad je doprovázen příklady úspěšných firem, které a kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi. 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce. 

Základní literatura

CHLEBOVSKÝ, V. Marketing pro B-2-B trhy. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2010. ISBN: 978-80-214-4129- 3.


KAŇOVSKÁ, Lucie a David SCHÜLLER. Základy marketingu. 2. vyd. Brno: CERM, 2015, 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0.


JAKUBÍKOVÁ D., STRATEGICKÝ MARKETING – STRATEGIE A TRENDY, 2008, PRAHA: GRADA PUBLISHING, ISBN: 978-80-247-2690-8.


KOTLER, P.: MARKETING MANAGEMENT, 12TH EDITION, NEW JERSEY 2011.


eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do problematiky marketingu, marketingová koncepce řízení, podmínky pro uplatnění marketingu.
Trh jako ekonomická kategorie a jeho marketingové vymezení, tržní segmentace strategie založené na segmentaci
Specifika marketingu v oblasti služeb
Zákazník - charakteristika jeho očekávání, spokojenost zákazníků
Konkurence - charakteristika konkurenčního prostředí, druhy konkurence, důsledky rozdílného postavení firmy na firemní strategii Porterova analýza konkurenčního prostředí
Marketingové postupy ve firemní praxi - výrobková politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - cenová politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - distribuční politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - marketingová komunikace
Marketingový audit
Marketingový výzkum
Soudobé trendy v marketingu (CRM, DM, e-commerce ..)

eLearning