Detail předmětu

Mluvnická a fonetická cvičení

FEKT-BPC-MFCAk. rok: 2023/2024

Předmět Mluvnická a fonetická cvičení se zaměřuje na prohloubení znalostí systému gramatiky anglického jazyka a jeho fonetické stránky a jejich procvičení. Nedílnou součástí kurzu je seznámení se se základy odborné terminologie obou oblastí. Důraz je kladen na odstranění nejčastějších chyb (Czenglish) a na odlišení různých stylistických rovin jazyka. Získané znalosti budou studenti aplikovat v praktických aktivitách v průběhu semestru (řečnická cvičení, minieseje, apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou hodnoceni na základě následujícího: 

- Samostatná práce (50 bodů): několik úkolů z oblasti fonetiky a mluvnice, které studenti vypracují samostatně v průběhu semestru;  detaily zadání v elearningu

- Klasifikovaný zápočet (50 bodů): písemná a ústní část.


Vyžadována je 75% účast na cvičeních.

Učební cíle

Předmět má následující cíle: prohloubit znalosti anglické gramatiky, odstranit nejčastější gramatické chyby z mluveného a psaného projevu účastníků, zlepšit plynulost a výslovnostní stránku mluveného projevu.
Mluvnice: Studenti si prohloubí znalosti anglické mluvnice a budou je schopni správně aplikovat ve svém písemném i mluveném projevu. Dokáží zvolit vhodné stylistické prostředky pro formální a neformální komunikační situace. 

Fonetika: Studenti se seznámí se základními pojmy fonetiky a fonologie a naučí se základům transkripce v IPA. Získají znalosti o správném tvoření hlásek v anglickém jazyce,  odstraní ze svého mluveného projevu nejčastější výslovnostní chyby a zlepší se v plynulosti mluveného projevu.

Základní literatura

SPARLING, Don, Simona KALOVÁ a Chris RANCE. English or Czenglish: avoiding Czechisms in English. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9965-4. (CS)
ALEXANDER, L. G. Longman English grammar. London: Longman, 1991. ISBN 0582558921. (CS)
ROACH, Peter. English phonetics and phonology: a practical course. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-71740-3. (CS)

Doporučená literatura

MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination C1 & C2: grammar and vocabulary [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2007. ISBN 9780230035409. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Mluvnice: slovní druhy, podstatná jména (počitatelnost, plurály), členy, slovesné časy, větné členy, trpný rod, souvětí a interpunkce, podmínkové věty, předložky, typické české chyby

Fonetika: základní pojmy, IPA, dialekty angličtiny, samohlásky, souhlásky, suprasegmentální jevy (přízvuk, intonace, vázání), typické české výslovnostní chyby

 

eLearning