Detail předmětu

Dějiny hudby 20. st. 1

FEKT-BPC-DHU1Ak. rok: 2022/2023

Vývoj hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí změn uměleckých směrů a kompozičních technik. Společenská situace na přelomu 19. a 20. století a její odraz v umění: tvorba generace 60. let - Skrjabin, Mahler, Ives. Nositelé nových myšlenek: Satie, Stravinskij, Les Six, Hindemith, Bartók. Druhá vídeňská škola a nástup dodekafonie. Situace v českých zemích, Janáček, Martinů. Přehled hlavních vývojových proudů tzv. vážné (artificiální hudby) v návaznosti na zimní semestr. Specifická situace v USA - Gershwin a Bernstein. Stalinský teror a tvorba v SSSR. Důvody vzniku avantgardy mezi dvěma válkami ve 20. a 30.letech a její hlavní představitelé.renesance starých kompozičních technik a metod (tzv. neoklasicismus – neobaroko).Vývoj tzv. druhé avantgardy po 2.světové válce. Polská škola, její specifika, představitelé, přínos. Francie k Messiaenovi. Elektroakustická hudba. Současná situace, přehled existujících soudobých kompozičních technik a skladatelských osobností u nás i ve světě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat významné světové skladatele přelomu 19. a 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné evropské autory 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné české skladatele 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit zákonitosti změn uměleckých směrů a kompozičních technik 20. století,
- charakterizovat druhou vídeňskou atonální školu z hlediska kompoziční techniky.
- vyjmenovat významné skladatele dle tematiky letního semestru v Evropě a v USA.a. charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit důvody vzniku poválečné avantgardy a vyjmenovat její hlavní představitele,
- charakterizovat hlavní osobnosti vývoje české hudby 20.století a jejich hlavní díla
- charakterizovat tzv. polskou školu a její specifika, vyjmenovat její představitele,
- vyjmenovat významné francouzské skladatele poloviny 20. a charakterizovat jejich tvorbu,
- popsat historii elektroakustické hudby, její hlavní směry a představitele,
- charakterizovat současnou situaci v hudbě, vyjmenovat existující proudy a významné české i světové skladatelské osobnosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Semináře mají charakter výkladu, obohaceného poslechem nahrávek a podle možností videozáznamů a jejich rozborem, fotografiemi a ukázkami partitur. Účast na seminářích je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. K závěru semestru student předloží seminární práci v písemné podobě obsahující analýzu a charakteristiku jím zvolené skladby 20.století v mezích probírané tematiky. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů.

Osnovy výuky

1.-3. Tvorba generace pozdních romantiků G.Mahler, R.Strauss, Al.Skrjabin –Vít.Novák, J.Suk a ad..
4.-6. Průkopnící hudby 20..stol. Ch.Ives, E.Varése, F.Busoni,E.Satie aj.
7. - 10. Radikální neofolklorismu v hudbě 20.stol.: L.Janáček, B.Bartók, I.Stravinskij aj..
11. Druhá vídeňská škola: Berg, Webern.
12.-13. Situace v českých zemích: Janáček, Martinů.
14.-15. Situace v evropské hudbě ve 20. a 30.letech – tzv. 1.avantgarda v představitelích II.vídeňské školy.
16.-17 Renesance starých forem a metod v hudbě 1.pol.20.století: neoklasicismus, neobaroko – ideály Pařížské Šetky, Stravinskij
18.-19. Důvody vzniku poválečné avantgardy po 2.světové válce a její hlavní představitelé.
20.-21. Polská kompoziční škola, její specifika, představitelé, přínos.
22. Francie: od Honeggera k Messiaenovi.
23.-24. Elektroakustická, konkrétní a tzv. industriální hudba a jejich funkce od druhé pol.20.století do současnosti
25.-26. Současná situace: přehled existujících soudobých kompozičních technik a skladatelských osobností u nás i ve světě.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s vývojem hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Schnierer M. Hudba 20.století. Učební text JAMU, Brno, 2007. (CS)
ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. (CS)
KOHOUTEK, C. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. (CS)
Navrátil M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava, 1993. (CS)
Vysloužil J. Hudebníci 20. storočia, Opus Bratislava 1981, 2.vyd.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor