Detail předmětu

Umělecké slévárenství

FSI-0USAk. rok: 2022/2023

Slévárenská technologie již od svého počátku se zabývá kromě užitných věcí také výrobou uměleckých předmětů. Předmět umělecké slévárenství se zabývá jednak popisem slévárenských technologií, které byly nebo jsou v současnosti používány při výrobě uměleckých předmětů a dále rozborem postupů výroby některých stěžejních uměleckých děl vyráběných slévárenskou technologií. V rámci laboratorních cvičení se budou posluchači podílet na výrobě vybraných uměleckých předmětů, které budou náplní jejich semestrálních prací. 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Teoretické a praktické zkušenosti s výrobou uměleckých odlitků.

Prerekvizity

Předpoklady pro úspěšné zvládnutí výuky v tomto předmětu jsou zanlosti a orientace v těchto oblastech:

Metody výroby slévárenských forem a jader

Základní přehled v oblasti formovacích směsí

Požadované předpoklady mohou studenti získat např. v rámci výuky předmětů 2VT, WTC apod.

Korekvizity

Modely pro zhotovení uměleckých odlitků

Zařízení pro přípravu formovacích směsí

Tavící pece

 

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních postupů výroby uměleckých objektů. Výuka je doplněna cvičením s praktickou výrobou uměleckých odlitků.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zvládnutí předmětu bude nutné absolvovat praktické semestrální cvičení, ve kterých budou zhotovovány vybrané umělecké odlitky formou semestrálního projektu.

Pracovní stáže

Nejsou plánovány

Učební cíle

Seznámení posluchačů se slévárenskou technologií užívanou při výrobě uměleckých předmětů. Získání praktických znalostí a zkušeností s výrobou konkrétních uměleckých předmětů vybranou slévárenskou technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičení je povinná. Kontrolovaná účast na cvičeních. Absence na cvičeních je řešena individuálně. Nahrazení zameškaných hodin projedná student s garantem předmětu.

Základní literatura

KWIECIEN, A. Zelivo Cast Iron.Gliwice 2017. ISBN 978-83-89856-92-0

 

(PL)

GARGULÁK, J. Vyznání v bronzu zakleté. I. vyd. Brno ,2003, ISBN 80-903387-0-4

 

(CS)

AGRICOLA, G. De Re Metallica Libri XII Zwölf Bücher vom Ber-und Hüttenwesen. Verlag 1978 ISBN 3-18-40 0400-7

(DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednášky jsou připraveny ve třech blocích, kde se posluchači seznámí se základními metodami výroby uměleckých odlitků a technologií výroby forem. Stěžejní oblast přednášek bude věnována výrobě forem pomocí přírodních slévárenských písků a technologie přesného lití na vytavitelný model. Přednášky budou doplněny snímky i filmovými ukázkami výroby významných uměleckých odlitků, které byly  v minulosti vyráběny. 

1.- 4. Technologie výroby uměleckých odlitků 

5.-10. Výroba vybraných slavných uměleckých odlitků

11.-13 Dokončovací operace uměleckých odlitků 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení budou probíhat ve výukových blocích (6 hod), ve kterých si posluchači připraví modelové zařízení a vyrobí formy pro zhotovení vybraných uměleckých odlitků. Následně budou přítomni i při odlévání odlitků. V rámci samostatné domácí přípravy nebo na pracovišti odboru slévárenství si posluchači zajistí finalizaci modelů a apretaci odlitků. 

1. Výroba formy uměleckého odlitku do olejové formovací směsi.

2. Odlití uměleckého odlitku v olejové formovací směsi.

3. Výroba formy odlitků do jádra pomocí broušení.

4. Odlití uměleckého odlitku ve formě u jádra.

5. Apretace a cizelování odlitku odlévaného do olejové směsi a a jádra

6. Výroba voskového modelu uměleckého odlitku

7. Finalizace povrchu voskového modelu

8. Výroba keramické skořepinové formy.

9. Odlití odlitku do skořepinové formy

10. Apretace a cizelování odlitku

11. -13. Prezentace uměleckých odlitků a obhajoba semestrálních prací