Detail předmětu

Znalostní management v teorii a praxi

ÚSI-RSZMAAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s teorií managementu, řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Výklad je realizován postupně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí, implementace znalostního managementu, modelování znalostí, znalostní management a manažerské rozhodování). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami (risk management, projektový management, inovační management).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
• Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
• Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
• Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
• Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Prerekvizity

Předmět nenavazuje na jiné předměty ve smyslu nutných vstupních znalostí. Předpokládají se však základní znalosti z oblasti teorie managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
1) Aktivní účast na cvičeních: povolena je jedna neomluvená absence. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být řádně omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní úkol.
2) Úspěšné zpracování semestrálních prací ve stanoveném termínu.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná, formou otevřených otázek (max. 20 bodů). V případě potřeby ústní dozkoušení. Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Úvod do znalostního managementu
2. Perspektivy znalostního managementu a úrovně práce se znalostmi
3. Znalostní hierarchie a klasifikace
4. Znalostní strategie a trh znalostí
5. Znalostní pracovník a jeho řízení
6. Metody, techniky a nástroje znalostního managementu
7. Znalostní management v rozhodovacím procesu
8. Reprezentace znalostí z pohledu znalostního inženýrství
9. Vybrané přístupy k modelování znalostí
10. Znalostní (expertní) systémy
11. Implementace znalostního managementu
12. Znalostní management v projektově orientovaných organizacích
13. Integrace znalostního managementu s vybranými manažerskými disciplínami (risk management, inovační management)

Cvičení:
1. Úvodní informace, zadání seminárních prací
2. Komplexní znalostní model řízení projektů
3. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie
4. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie
5. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – vlastní zpracování
6. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – vlastní zpracování
7. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – prezentace samostatné seminární práce
8. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – prezentace samostatné seminární práce
9. Znalostní management ve vybrané firmě – prezentace a diskuse týmové seminární práce
10. Znalostní management ve vybrané firmě – prezentace a diskuse týmové seminární práce
11. Znalostní management ve vybrané firmě – prezentace a diskuse týmové seminární práce
12. Znalostní management ve vybrané firmě – prezentace a diskuse týmové seminární práce
13. Shrnutí, udělení zápočtů

Učební cíle

Cílem předmětu je:
• Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
• Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
• Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
• Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
• Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti může učitel v odůvodněných případech vyučující stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Základní literatura

DOSKOČIL, R. a V. KORÁB. Znalostní management, 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4668-7. (CS)

Doporučená literatura

BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, průvodce pro praxi, GRADA Publishing, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1978-8. (CS)
COLLINSON, CH. a G. PARCEL. Knowledge management. 1. vyd. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0760-4. (CS)
DALKIR, K. Knowledge management in theory and practice. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005, 356 p. ISBN 978-0-7506-7864-3. (EN)
MILTON, N., LAMBE, P. The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. London, Philadelphia: Kogan Page Publishers, 2016, 320 p. ISBN 978-0-7494-7553-6. (EN)
MLÁDKOVÁ, L. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-013-3 (CS)
TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2003 ISBN 80-86419-35-5. (CS)
SCHWALBE, K. Information Technology Project Management, Eight Edition. Cengage Learning, 2015, 672 p. ISBN-13 978-1285452340. (EN)
ŠUBRT, T. et all. Mastering knowledge. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010, 318 p. ISBN 978-80-87197-37-0. (EN)
PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Moderní management znalostí. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning