Detail předmětu

Operační analýza

ÚSI-REOPAAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na představení a praktické využití vybraných disciplín operační analýzy v kontextu podpory manažerského rozhodování a nástroje pro snižování podnikatelských rizik. Výklad směřuje od vysvětlení základních teoretických východisek k jejich praktické aplikaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aplikovat vybrané disciplíny oblasti operační analýzy při řešení konkrétních ekonomických a manažerských rozhodovacích problémů.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost derivování. Znalost základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny včetně ilustrativních příkladů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách včetně zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Požadavky pro udělení zápočtu:
1) Aktivní účast na cvičeních: povolena je jedna neomluvená absence. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být řádně omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní úkol.
2) Zápočtový test: max. počet bodů 30, min. požadovaný počet bodů 15; je možná jedna oprava testu (pro studenty, kteří napoprvé nedosáhli min. 15 bodů; body získané z prvního testu se nepočítají) resp. náhrada testu (pro studenty, kteří v termínu konání testu byli řádně omluveni lékařem); max. počet bodů opravného/náhradního zápočtového testu je 20, min. požadovaný počet bodů 10.
3) Semestrální práce: max. počet bodů 10, min. požadovaný počet bodů 5.
Ze cvičení je možné získat max. 40 bodů. Zápočet je udělen při min. počtu 20 bodů za splnění podmínek minimálních bodových hranic definovaných u zápočtového resp. opravného/náhradního testu a seminární práce a současně při splněné požadované účasti na cvičeních. Všechny tři výše uvedené podmínky pro udělení zápočtu musí být splněny současně. Nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit jinou.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně (v případě potřeby ústní dozkoušení). Zkoušku mohou konat pouze studenti, kteří mají v IS udělen zápočet a jsou ke konkrétnímu termínu zkoušky řádně zaregistrováni v IS. Zkouška obsahuje testové i otevřené otázky, max. počet bodů 60, min. požadovaný počet bodů pro složení zkoušky 30.

Výsledné hodnocení předmětu je součtem bodů ze cvičení a ze zkoušky dle klasifikační stupnice ECTS Studijního a zkušebního řádu VUT:
A: bodové hodnocení 100 – 90
B: bodové hodnocení 89 – 80
C: bodové hodnocení 79 – 70
D: bodové hodnocení 69 – 60
E: bodové hodnocení 59 – 50
F: bodové hodnocení 49 – 0

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU s tím, že se vypouští požadavek/podmínka 1).
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU V DISTANČNÍ FORMĚ (UPLATNÍ SE POUZE TEHDY, KDY OBJEKTIVNÍ VNĚJŠÍ OKOLNOSTI NEUMOŽŇUJÍ USKUTEČŇOVAT STUDIJNÍ PROGRAM V SOULADU S UDĚLENOU AKREDITACÍ)
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU s tím, že se vypouští požadavek/podmínka 1).
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Operační analýza jako systémový základ kvantitativního přístupu k rozhodování.
2. Úvod do lineárního programování, postup formulace úlohy lineárního programování.
3. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování.
4. Speciální úlohy lineárního programování.
5. Grafické řešení úloh lineárního programování.
6. Lineární programování – simplexový algoritmus.
7. Post-optimalizační analýza úloh lineárního programování.
8. Software pro modelování úloh lineárního programování.
9. Základní pojmy teorie grafů a konstrukce síťového grafu projektu.
10. Metody síťové analýzy – metoda CPM (Critical Path Method).
11. Metody síťové analýzy – metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique).
12. Metody síťové analýzy – metoda GERT (Graphical Evaluation and Review Technique).
13. Modely teorie zásob.

Cvičení:
1. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování.
2. Grafické řešení úloh lineárního programování.
3. Lineární programování – simplexový algoritmus.
4. Metody síťové analýzy – metoda CPM (Critical Path Method).
5. Metody síťové analýzy – metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique).
6. Zápočtový test.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými disciplínami operační analýzy a jejich praktickou aplikací, která posiluje dovednosti logického a systémového myšlení při řešení rozhodovacích problémů v ekonomických systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Vlastní práce studentů na zadaných úkolech je kontrolována.

Základní literatura

RAIS, K.; DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 1-125. ISBN: 978-80-214-4364-8. (CS)
DOSKOČIL, R. Kvantitativní metody. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. ISBN: 978-80-214-5716-4. (CS)

Doporučená literatura

ANDERSON, D.R. et al. Quantitative Methods for Business. 13th ed. Boston: Cengage Learning, 2016, 914 p. ISBN-13: 978-1-285-86631-4. (EN)
GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, 432 s. ISBN 80-247-0421-8. (CS)
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007, 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. (CS)
MATEO, J.R.S.C. Management Science, Operations Research and Project Management: Modelling, Evaluation, Scheduling, Monitoring. Farnham: Taylor & Francis Group, 2015, 227 p. ISBN 9781472426437. (EN)
PLEVNÝ, M.; ŽIŽKA, M. Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování. 2.vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 296 s. ISBN 978-80-7043-933-3. (CS)
ŠUBRT, T. kol. Ekonomicko-matematické metody. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 331 s. ISBN 978-80-7380-563-0. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor