Detail předmětu

Odborná němčina 2

FSI-0N2Ak. rok: 2022/2023

Kurs je zaměřen na výuku odborného jazyka potřebného pro profesní účely, zároveň přispívá k upevnění získaných jazykových dovedností v oblasti obecného jazyka.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a upevní si gramatické a lexikální kompetence potřebné pro komunikaci v rámci řady profesí technického zaměření. Osvojením odborné oborové terminologie přesahuje kurz na výstupu úroveň B2 SERR.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy obecného jazyka na úrovni, která odpovídá minimálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.
Účast v kurzu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu 0N1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním dílčích testů k jednotlivým tématům.

Písemná zkouška na úrovni B2+ testuje znalosti probraných gramatických a lexikálních jevů odborného jazyka včetně porozumění čtenému textu a samostatného rozvíjení jazykových struktur.

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro odbornou komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v odborných kontextech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Základní literatura

kol.: Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008
DEUMA - multimediální jazykový program, VUT Brno 2004

Doporučená literatura

DEUMA: http://www.kj.fme.vutbr.cz/deuma/online/overview.htm
E-learningové studijní opory pro předmět Němčina 0N2.
Dologna, Sanja - Hoster, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb 2016 (DE)
Fluck, Hans-Rüdiger a kol.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik, Verlag Groos 1997
Becker, Norbert: Fachdeutsch Technik: Grundbuch Metall- und Elektroberufe, Hueber Verlag 1986

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mathematik I
2. Mathematik II
3. Mathematik – Zusammenfassung
4. Geometrie I
5. Geometrie – Zusammenfassung
6. Körper I
7. Körper – Zusammenfassung
8. Werkstoffe I
9. Werkstoffe – Zusammenfassung
10. Werkzeuge I
11. Werkzeuge – Zusammenfassung
12. Sicherheit auf dem Arbeitsplatz
13. Kursauswertung