Detail předmětu

Angličtina B1-1

FSI-0A5Ak. rok: 2022/2023

Kurz 0A5 (a navazující 0A6) je primárně určen pro studenty před zkouškou na úrovni B1 CEFR (GEN3 a 7AZ), kteří si potřebují doplnit znalosti obecné a angličtiny na úrovni Intermediate (B1+) a rozšířit si je o akademický jazyk. Kurz je otevřen i ostatním studentům, kteří si tuto úroveň chtějí po ukončení povinné výuky dále upevnit.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu 0A5 a navazujícího 0A6 by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v anglickém jazyce na úrovni B1+.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili anglický jazyk minimálně na úrovni A2+ (Pre-Intermediate).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán. Kurz rozvíjí čtyři základní dovednosti nezbytné pro komunikaci v anglickém jazyce. Procvičován je zejména poslech a mluvení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. Zápočtový test má jeden řádný a jeden opravný termín.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v anglickém jazyce v obecných a akademických kontextech. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur na úrovni B1+ a jejich systematické rozšiřování o akademicku slovní zásobu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Student má povoleny dvě absence. Možnost a formu nahrazení dalších absencí v odůvodněných případech upřesní vyučující.

Základní literatura

Craven, Miles, and Kristin Donnalley Sherman. 2020. Q: Skills for Success 3. Listening and Speaking. Third edition. Oxford: Oxford University Press.

Doporučená literatura

MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Týden 1: Lekce 1 Sociology – Poslech 1 (The Psychology of first impressions), vyvozování závěrů
Týden 2: Lekce 1 Sociology – Poslech 2 (A Review of Books about First Impressions), srovnání a kontrast
Týden 3: Lekce 1 Sociology – Video (Job Interview Mistakes), přípony, krátký mluvený projev
Týden 4: Lekce 2 Nutritional Science – Poslech 1 (A Billion Pounds of Spices), vztahy příčiny a následku
Týden 5: Lekce 2 Nutritional Science – Poslech 2 (A World of Food), kolokace přídavných a podstatných jmen
Týden 6: Lekce 2 Nutritional Science – vyjádřená množství, vyjádření rady, dotazování
Týden 7: Lekce 3 Psychology – Poslech 1 (Shaped by Change, Promoting Change), vyprávění událostí s určením času
Týden 8: Lekce 3 Psychology – Poslech 2 (An Interview with Barbara Ehrenreich), shrnutí informací
Týden 9: Lekce 3 Psychology – Video (Recession Gives New Opportunities), použití „word web”, otázky s dodatky, skupinová diskuse
Týden 10: Lekce 4 Marketing – Poslech 1 (Targeting Children with Advertising), odlišení faktu od názoru
Týden 11: Lekce 4 Marketing – Poslech 2 (The Influence of Online Ads), hodnocení výroků
Týden 12: Lekce 4 Marketing – Video (Social Media Marketing), modální slovesa vyjadřující postoj, vyjádření názoru, skupinová diskuse
Týden 13: Opakování

eLearning