Detail předmětu

Němčina ve strojírenství

FSI-GNSAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na jazykové struktury charakteristické pro odbornou komunikaci. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a jazykové kompetence nezbytné pro komunikaci v oboru. Pomocí odborných textů se procvičují různé strategie čtení s cílem číst s porozuměním odbornou literaturu, shrnout obsah přečteného textu a krátce reprodukovat obsah. V oblasti mluvního projevu se předmět soustředí na nácvik prezentačních dovedností.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových dovedností, které jsou nezbytné pro odbornou komunikaci používající relevantní slovní zásobu. Seznámí studenty s terminologií odborného jazyka, umožní jim porozumět odborným technickým textům a přiblíží jim zásady prezentace odborných textů.

Prerekvizity

Předmět staví na pokročilých znalostech obecného jazyka odpovídajících úrovni B2 SERR. Je zaměřen na výuku odborného jazyka.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia vč. samostatné prezentace.

Písemná zkouška na úrovni B2+/C1 testuje znalosti probraných gramatických a lexikálních jevů odborného jazyka včetně porozumění odbornému (čtenému a slyšenému) textu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvíjení všech jazykových dovedností (poslech, čtení, mluvení, psaní). Důraz je kladen zejména na osvojení terminologie a specifických struktur odborného jazyka, na schopnost porozumění odborným textům a zvládnutí komunikace o odborných tématech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Základní literatura

Adbelmalek Sayad: Campus Deutsch, Präsentieren und Diskutieren. Hueber 2014 (CS)
DEUMA. Deutsch im Maschinenbau. Multimediální jazykový program. Brno, VUT 2004.
Deutsch für Doktoratstudium. Multimediální jazykový program, VUT Brno 2005
kol.: Němčina pro strojírenské obory – Deutsch im Maschinenbau. Informatorium, Praha 2008

Doporučená literatura

E-learningové studijní opory pro předmět Němčina GNS.
kol.: Campus Deutsch, Lesen. Hueber 2013 (CS)
DOLONGA, Sanja, HOSTER, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb: 2016. ISBN 978-953-8121-03-6 pdf (available from http://edsipi.eu/resources/volldampf_web.pdf) (DE)
ZETTL, Erich, JANSSEN, Jörg, MÜLLER, Heidrun: Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Ismaning: Hueber 1999 (vybrané kapitoly)
BECKER, Norbert: Fachdeutsch Technik. Metall- und Elektroberufe. Ismaning: Hueber 1995 (vybrané kapitoly)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program CŽV celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu

    obor CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Grundlagen der Fachsprache
2. Tabelle, Graph, Statistik: Verstehen und verbalisieren.
3. Präsentationsregeln I: Schlüsselwörter, typische Redewendungen,
Diskussionsregeln.
4. Präsentationsregeln II: Nonverbale Kommunikation, visuelle Gestaltung,
Sprechtempo.
5. Präsentation selbstgewählter Alltagsgegenstände: Design und Funktion
beschreiben.
6. Prozessbeschreibung: Einblick in verschiedene Arbeitsverfahren.
7. Werkstoffeigenschaften: Vorteile und Nachteile vergleichen.
8. Argumentationstraining: Fachartikel präsentieren.
9. Erklärung und Begründung: Wiedergabe des Sachgehaltes.
10. Fragen und Anregungen stellen. Abschließende Projektpräsentation I.
11. Abschließende Projektpräsentation II.
12. Abschließende Projektpräsentation III.
13. Kursauswertung.

eLearning