Detail předmětu

Znalostní management

FP-IzmaPAk. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na základní kurzy bakalářského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Výklad je realizován postupně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí, implementace znalostního managementu, modelování znalostí, znalostní management a manažerské rozhodování). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami (projektový management, risk management, inovační management).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
• Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
• Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
• Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
• Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Požadavky pro udělení zápočtu:
Úspěšné zpracování semestrálních prací ve stanoveném termínu.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná, formou otevřených otázek (max. 20 bodů). V případě potřeby ústní dozkoušení. Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU V DISTANČNÍ FORMĚ (UPLATNÍ SE POUZE TEHDY, KDY OBJEKTIVNÍ VNĚJŠÍ OKOLNOSTI NEUMOŽŇUJÍ USKUTEČŇOVAT STUDIJNÍ PROGRAM V SOULADU S UDĚLENOU AKREDITACÍ)
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

Osnovy výuky

1. Úvod do znalostního managementu
2. Perspektivy znalostního managementu a úrovně práce se znalostmi
3. Znalostní hierarchie a klasifikace
4. Znalostní strategie a trh znalostí
5. Znalostní pracovník a jeho řízení
6. Metody, techniky a nástroje znalostního managementu
7. Znalostní management v rozhodovacím procesu
8. Reprezentace znalostí z pohledu znalostního inženýrství
9. Vybrané přístupy k modelování znalostí
10. Znalostní (expertní) systémy
11. Implementace znalostního managementu
12. Znalostní management v projektově orientovaných organizacích
13. Integrace znalostního managementu s vybranými manažerskými disciplínami

Učební cíle

Cílem předmětu je:
• Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
• Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
• Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
• Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
• Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Základní literatura

DOSKOČIL, R. a V. KORÁB. Znalostní management, 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4668-7.

Doporučená literatura

BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, průvodce pro praxi, GRADA Publishing, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1978-8.
COLLINSON, CH. a G. PARCEL. Knowledge management. 1. vyd. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0760-4.
MLÁDKOVÁ, L. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-013-3.
PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Moderní management znalostí. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4.
TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2003 ISBN 80-86419-35-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do znalostního managementu
2. Perspektivy znalostního managementu a úrovně práce se znalostmi
3. Znalostní hierarchie a klasifikace
4. Znalostní strategie a trh znalostí
5. Znalostní pracovník a jeho řízení
6. Metody, techniky a nástroje znalostního managementu
7. Znalostní management v rozhodovacím procesu
8. Reprezentace znalostí z pohledu znalostního inženýrství
9. Vybrané přístupy k modelování znalostí
10. Znalostní (expertní) systémy
11. Implementace znalostního managementu
12. Znalostní management v projektově orientovaných organizacích
13. Integrace znalostního managementu s vybranými manažerskými disciplínami

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace, zadání semestrální práce
2. Komplexní znalostní model řízení projektů
3. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie
4. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – případová studie
5. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – vlastní zpracování
6. MS Project jako znalostní báze řízení projektů – vlastní zpracování
7. Prezentace seminární práce

eLearning