Detail předmětu

Znalostní management

FP-IzmaPAk. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na základní kurzy bakalářského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Výklad je realizován postupně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí, implementace znalostního managementu, modelování znalostí, znalostní management a manažerské rozhodování). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami (projektový management, risk management, inovační management).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
• Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
• Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
• Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
• Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Literatura

DOSKOČIL, R. a V. KORÁB. Znalostní management, 1. vyd. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2012, ISBN 978-80-214-4668-7.
BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění, průvodce pro praxi, GRADA Publishing, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1978-8.
COLLINSON, CH. a G. PARCEL. Knowledge management. 1. vyd. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0760-4.
MLÁDKOVÁ, L. Management znalostních pracovníků. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, Praha, 2008. ISBN 978-80-7400-013-3.
PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Moderní management znalostí. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-011-9.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2882-4.
TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha, Professional Publishing, 2003 ISBN 80-86419-35-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU
Požadavky pro udělení zápočtu:
1) Aktivní účast na cvičeních: povolena je jedna neomluvená absence. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být řádně omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní úkol.
2) Úspěšné zpracování semestrálních prací ve stanoveném termínu.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná, formou otevřených otázek (max. 20 bodů). V případě potřeby ústní dozkoušení. Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU s tím, že se vypouští požadavek/podmínka 1).
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU V DISTANČNÍ FORMĚ (UPLATNÍ SE POUZE TEHDY, KDY OBJEKTIVNÍ VNĚJŠÍ OKOLNOSTI NEUMOŽŇUJÍ USKUTEČŇOVAT STUDIJNÍ PROGRAM V SOULADU S UDĚLENOU AKREDITACÍ)
Požadavky pro udělení zápočtu:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU s tím, že se vypouští požadavek/podmínka 1).
Požadavky ke zkoušce:
Stejné jako v sekci ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do znalostního managementu
2. Perspektivy znalostního managementu a úrovně práce se znalostmi
3. Znalostní hierarchie a klasifikace
4. Znalostní strategie a trh znalostí
5. Znalostní pracovník a jeho řízení
6. Metody, techniky a nástroje znalostního managementu
7. Znalostní management v rozhodovacím procesu
8. Reprezentace znalostí z pohledu znalostního inženýrství
9. Vybrané přístupy k modelování znalostí
10. Znalostní (expertní) systémy
11. Implementace znalostního managementu
12. Znalostní management v projektově orientovaných organizacích
13. Integrace znalostního managementu s vybranými manažerskými disciplínami

Cíl

Cílem předmětu je:
• Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
• Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
• Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
• Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
• Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti může učitel v odůvodněných případech vyučující stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning