Detail předmětu

Základy financování

FP-ZFIAk. rok: 2022/2023

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou mít přehled o postavení podniku v rámci finančního systému, znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb a jejich promítání do finančních požadavků, zásady tvorby rozpočtů a prognózy výnosů z investičních záměrů. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni sestavit rozpočet investičního projektu a odhadnout budoucí výnosy na základě zadaných parametrů; aplikovat vhodné metody hodnocení investičních projektů. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou zhodnotit efektivnost vynakládání disponibilních zdrojů na základě metod finanční analýzy.

Prerekvizity

Žádné prerekvizity nejsou požadované.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:

 • Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny lékařem, vyučující má právo za tyto absence udělit náhradní práci (ve formě příkladů),
 • Průběžný test v 6. týdnu semestru ověření znalostí za 1. – 5. týden výuky ve cvičeních, student může získat 20 bodů. Tento test nelze opakovat.
 • Závěrečný test ve 12. týdnu: ověření znalostí za celý semestr výuky ve cvičeních, student může získat 40 bodů. Test je možné jednou opakovat -  13. týdnu semestru.

K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % možného bodového hodnocení z průběžného a závěrečného testu, tj. 30 bodů.


Zkouška

Zkouška je výhradně v písemné formě. Zkouška bude obsahovat následující části:
• 5 uzavřených otázek (4 možnosti, 1-4 správně) - každá otázka za 2 body (celkem za část 0-10 bodů)
• 2 otevřené otázky,- každá otázka 0-10 bodů (celkem za část 20 bodů)
• 1 příklad (0-10 bodů) – obdobný příkladům ze cvičení, případně z přednášky. 

Výsledné hodnocení z předmětu je na základě součtu bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle SZŘ.


Studenti studující dle ISP mají povinnost absolvovat závěrečný zápočtový test a zkoušku. Termín bude vypsán v IS.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy finančního hospodaření podniku. Zejména s možnostmi financování podnikových činností, posouzení současného hospodaření podniku a hodnocení efektivnosti budoucích investičních projektů.
Znalosti: Studenti budou mít přehled o postavení podniku v rámci finančního systému, znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb a jejich promítání do finančních požadavků, zásady tvorby rozpočtů a prognózy výnosů z investičních záměrů. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni sestavit rozpočet investičního projektu a odhadnout budoucí výnosy na základě zadaných parametrů; aplikovat vhodné metody hodnocení investičních projektů. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou zhodnotit efektivnost vynakládání disponibilních zdrojů na základě metod finanční analýzy.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Základní literatura

MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010.
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8

Doporučená literatura

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s.
FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s.
NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova předmětu:

 1. Úvod do finančního řízení & zakladatelský rozpočet
 2. Řízení oběžného majetku
 3. Investiční rozhodování
 4. Základy finanční matematiky a splátkové plány
 5. Externí zdroje – PE a leasing
 6. Externí zdroje: Krátkodobé zdroje a dlouhodobé zdroje
 7. Interní zdroje financování
 8. Cash flow
 9. Finanční analýza 1. část
 10. Finanční analýza 2. část
 11. Souhrnné ukazatele hodnocení finanční analýzy podniku
 12. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení
 13. Shrnutí, rezerva

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do předmětu. Podmínky získání zápočtu. Zakladatelský rozpočet.
 2. Modely řízení zásob
 3. Metody hodnocení investičních projektů
 4. Splátkové plány
 5. Posuzování výhodnosti leasingu a úvěru
 6. Průběžný test
 7. Krátkodobé financování (skonto), obratový cyklus peněz
 8. Sestavení CF nepřímou metodou a úvod do finanční analýzy
 9. Finanční analýza poměrových ukazatelů
 10. Rozklad ROE
 11. Bonitní/bankrotní modely. Cash flow přímou metodou.
 12. Závěrečný test
 13. Opravný závěrečný test

eLearning