Detail předmětu

Výzkumné metody v řízení

FP-SvmrPAk. rok: 2022/2023

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost, která se dále prohlubuje v magisterském stupni. Tento důraz na tvůrčí činnost vychází nejenom z požadavků akademické sféry, ale i podnikatelské praxe, která žádá po absolventech magisterského studia inovativní přístup, kvalitní poznání zkoumané reality a v konečném důsledku samostatné řešení předložených problémů. Předmět navazuje primárně na zpracování diplomové práce jako podpora zkvalitnění výstupů analytické části s cílem zvyšovat kvalitu následných návrhů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se obeznámí s výzkumným procesem, jeho pravidly a postupy. Studenti budou znát základní výzkumné přístupy, metody a techniky sběru dat v nich používané. Studenti budou schopni samostatně vybírat vhodný přístup a metody sběru dat s ohledem na zvolenou problematiku s cílem zodpovězení výzkumné otázky a naplnění cíle. Studenti budou schopni vypracovat výzkumnou zprávu a prezentovat její výsledky. Studenti se naučí prakticky aplikovat výzkumné metody a techniky a uplatnit je v diplomové práci.
Motivačním a prestižním výstupem předmětu jsou tištěné sborníky vybraných nejlepších projektů studentů z magisterského studia, které budou postupně procházet hodnocením a recenzním řízením (interní a externí odborník z praxe). Studentské projekty, které projdou oponenturou, budou vytištěny ve sborníku a navrženy děkanovi Fakulty podnikatelské k udělení mimořádného stipendia.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje následující znalosti a dovednosti studenta: statistická analýza dat, pravděpodobnostní statistika, základní znalosti v oblasti provádění literární rešerše, schopnost shromažďovat a analyzovat data, interpretace dat, schopnost prezentovat výsledky projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 978-80-246-0139-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6. (CS)
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015, 734 s. ISBN 978-80-262-0981-2. (CS)
PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2000. 161 s. ISBN 80-86119-25-4.
SAUNDERS, M., LEWIS, P. a A. THORNHILL. Research Methods for Business Students. 3. edition. London: Prentice Hall. 2003. 504 pp. ISBN 0-273-65804-2. (EN)
ŘIHÁČEK,Tomáš, Roman, Hytyk a kolektiv, 2013. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 190 s. ISBN 978-80-210-6382-2. (CS)
SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R. a E. KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. (CS)
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2011. 28 s. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)
FORET, Miroslav, and Jana STÁVKOVÁ. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada 2003. 159 s. ISBN 80-247-0385. (CS)
KOZEL R. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 277 s. ISBN 978-80-247-0966-X; 2013. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách. V rámci přednášek i cvičení se využívají diskuze, individuální i týmová práce.
Výuka je doprovázena a podporována přednáškami, zejména pak praktickou diskuzí a ukázkami od externích odborníků z praxe (začlenění externistů bude studentům v průběhu semestru upřesněno s ohledem na kapacitu a časové vytížení odborníků).

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Konečné hodnocení studentů bude postaveno na kvalitě zpracování individuálního výzkumného projektu včetně prezentace a absolvování zkoušky v podobě testu teoretických předpokladů. Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem (ISP):
Po předložení schváleného plánu, musí student splnit aktivity v podobě vypracování a odevzdání individuálního výzkumného projektu vyučujícímu a absolvovat zkoušku v podobě testu studijních předpokladů. Podmínka je, aby student odevzdal kompletně vypracovaný projekt vyučujícímu nejpozději týden před konáním zkoušky. Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.
Konečné hodnocení výzkumného projektu je založeno na kvalitě kritické analýzy literární rešerše a výběru vhodné výzkumné strategie a metod. Dále pak na analýze a zpracování dat včetně vyvozených závěrů. Do hodnocení vstupuje i úroveň a obhajoba samotné prezentace a odpověď na otázky.
Celkový počet bodů, který může student získat je 70 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:
• 20 bodů – formulace výzkumné otázky a cíle (10b), literární rešerše a nastavení výzkumného rámce (10b),
• 20 bodů – výběr výzkumného přístupu (10b), zvolená metoda a technika sběru dat (10b),
• 10 bodů – analýza a vyhodnocení dat,
• 10 bodů - formulace závěrů (5b), přínos pro praxi nebo akademickou oblast (5b),
• 10 bodů – úroveň prezentace a obhajoba výsledků výzkumu.

Minimální počet bodů pro splnění aktivity je 30 bodů. Pokud student nedosáhne minimálně požadovaného počtu bodů z projektu, bude informován ze strany vyučujícího včetně získání podrobné zpětné vazby k úpravě nebo přepracování. Student opětovně odevzdá projekt na email vyučujícího a to nejpozději jeden týden před konáním posledního termínu zkoušky formou testu studijního předpokladu.
Zkouškový test bude sestaven z okruhu témat obsahově postavených na přednáškách pro prezenční formu studia. Student vybírá a volí z 10 otázek správnou odpověď typu a), b), c), d), přičemž za správnou odpověď 3 body a za žádnou nebo nesprávnou 0 bodů. Celkový čas na vypracování testu je 20 minut.
Z testu studijního předpokladu musí student získat minimálně 50 % bodů (tzn. 16 bodů). Pokud student v prvním termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát opravný test v datu stanoveném vyučujícím. Test studijních předpokladů je povinnou součástí zakončení předmětu.

DÍLČÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ:
1) Individuální výzkumný projekt – 0-70 bodů. (min 30 bodů).
2) Test studijních předpokladů – 0-30 bodů (min. 16 bodů).

Celkové hodnocení:
A – 89-100 bodů
B – 77-88 bodů
C – 65-76 bodů
D – 53-64 bodů
E – 46-52 bodů
F – 45 a méně bodů

Důvody k neudělení zápočtu:
- neodevzdání výzkumného projektu v termínu,
- více jak jedna absence na cvičeních,
- neprezentování výzkumného projektu,
- získání méně než celkově 46 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

PŘEDNÁŠKY:
1. Úvod do předmětu, hodnotící podmínky a požadované aktivity, specifika výzkumu v rámci řízení rozvoje firem, vymezení základních pojmů v oblasti, výzkumný proces a jeho kritické faktory.
2. Stanovení výzkumných cílů a výzkumných otázek, stanovení stavu vědeckého poznání, zdroje dat pro literární rešerše, konceptualizace tématu, teoretický rámec a hypotetický model.
3. Výzkumné přístupy: primární vs sekundární, deduktivní vs induktivní, kvalitativní vs kvantitativní a jejich metody sběru dat, pilotní studie a před-výzkum, průřezová a podélná studie, kategorie triangulace a metodologická triangulace.
4. Část 1: Kvantitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat v kvantitativním výzkumu, stanovení hypotézy, operacionalizace výzkumu, úroveň a jednotka analýzy, stanovení vzorku a jeho reprezentativnost, validita a reliabilita.
5. Externista (bude upřesněno).
6. Část 2: Kvalitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat, kvalitativní vzorkování, typy otázek, analýza a interpretace kvalitativních dat (transkripce a kódování dat), vizualizace výsledků.
7. Externista (bude upřesněno).
8. Zpracování výsledků výzkumu do výzkumného projektu/zprávy, interpretace a diskuze dat, návrhy doporučení pro praxi, příprava na prezentaci výzkumných výsledků, citační normy.
9. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terén)
10. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terén)
11. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terén)
12. Prezentace výsledků.
13. Prezentace výsledků.

CVIČENÍ:
1. Úvod do cvičení (podmínky získání zápočtu a průběh cvičení), postup při výběru a stanovení výzkumné problematiky, generování výzkumných myšlenek.
2. Formulování centrální výzkumné otázky a cíle, provádění literární rešerše a vyhledávání zdrojů, práce s Google nástroji, konceptualizace, rozhodnutí o výzkumném přístupu.
3. Příprava a sběr dat v kvantitativním výzkumu, stanovení hypotézy, úroveň a jednotka analýzy, operacionalizace, stanovení vzorku a reprezentativnost, validita a reliabilita.
4. Příprava a sběr dat v kvalitativním výzkumu, kvalitativní vzorkování, typy otázek, analýza a interpretace kvalitativních dat (transkripce a kódování dat), zobrazování výsledků.
5. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terén)
6. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terén)
7. Prezentace výsledků.
8. Prezentace výsledků.

Cíl

Cílem předmětu je obeznámit studenty s problematikou metodologie výzkumné práce a prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti realizace výzkumu budoucích absolventů pro praxi v oblasti řízení rozvoje podniků. Předmět je postaven na teoretických základech zákonitostech, postupech a pravidlech provádění výzkumu po celou dobu výzkumného procesu tak, aby byl student individuálně schopen s ohledem na vybranou problematiku, vybrat vhodný přístup, metodu a techniku sběru dat, provést analýzu a interpretaci dat za účelem naplnění cíle nebo zodpovězení výzkumné otázky a následně tyto výsledky obhájit formou prezentace.
Student si individuálně vybírá problematiku, kterou bude zpracovávat prostřednictvím vybraných metod výzkumu a technik sběru dat a to: 1) „v terénu“ (primární sběr dat) nebo provedením 2) „desk research“ (sekundární sběr dat) nebo 3) speciální kategorie výzkumů spadající pod problematiku experimentů, modelování a simulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale je kontrolovaná. Na cvičeních je účast kontrolovaná a povinná a je povolena pouze jedna absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor