Detail předmětu

Výzkumné metody v ekonomii

FP-vmeKAk. rok: 2022/2023

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost, která se dále prohlubuje v magisterském stupni. Tento důraz na tvůrčí činnost vychází nejenom z požadavků akademické sféry, ale i podnikatelské praxe, která žádá po absolventech magisterského studia inovativní přístup, kvalitní poznání zkoumané reality a v konečném důsledku samostatné řešení předložených problémů. Předmět navazuje primárně na zpracování diplomové práce jako podpora zkvalitnění výstupů analytické části a následných návrhů, ale i na řešení problémů nebo projektů studentů v praxi od zadavatelů či vlastní podnikatelské činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se obeznámí s výzkumným procesem, jeho pravidly a postupy. Studenti budou znát základní výzkumné přístupy, metody a techniky sběru dat v nich používané. Studenti budou schopni samostatně vybírat vhodný přístup a metody sběru dat s ohledem na zvolenou problematiku s cílem zodpovězení výzkumné otázky a naplnění cíle. Studenti budou schopni vypracovat výzkumnou zprávu s relevantními výsledky pro následné rozhodování či návrhy v praxi. Studenti se naučí prakticky aplikovat výzkumné metody a techniky a uplatnit je v diplomové práci.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje následující znalosti a dovednosti studenta: statistická analýza dat, pravděpodobnostní statistika, základní znalosti v oblasti provádění literární rešerše, schopnost shromažďovat a analyzovat data, interpretace dat, schopnost prezentovat výsledky projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. V rámci přednášek se využívají diskuze, individuální i týmová práce. Výuka je doprovázena nejenom teoretickým výkladem, ale i podporou praktických ukázek a výstupů realizovaných výzkumů v praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Konečné hodnocení studentů bude postaveno na kvalitě zpracování individuálního výzkumného projektu a absolvování zkoušky v podobě testu teoretických předpokladů. První aktivitou student prokazuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v rámci uchopení zvolené problematiky, druhá část se zaměřuje na hodnocení obecného přehledu v dané problematice. Obě dvě aktivity jsou v případě ukončení předmětu povinné.

Konečné hodnocení výzkumného projektu je založeno na kvalitě kritické analýzy literární rešerše a výběru vhodné výzkumné strategie a metod u řešené problematiky. Dále pak na analýze a zpracování dat včetně vyvozených závěrů.
Celkový počet bodů, který může student získat je 70 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:
• 20 bodů – literární rešerše a nastavení výzkumného rámce (10b), formulace cíle (10b),
• 20 bodů – výběr výzkumného přístupu (10b), zvolená metoda a technika sběru dat (10b),
• 10 bodů – analýza a vyhodnocení dat,
• 15 bodů - formulace závěrů (5b), přínos pro praxi nebo akademickou oblast (10b),
• 5 bodů – téma a struktura práce.

Minimální počet bodů pro splnění aktivity je 30 bodů. Pokud student nedosáhne minimálně požadovaného počtu bodů z projektu, bude informován ze strany vyučujícího včetně získání podrobné zpětné vazby k úpravě nebo přepracování. Student opětovně odevzdá projekt na email vyučujícího a to nejpozději jeden týden před konáním posledního termínu zkoušky formou testu studijního předpokladu.
Zkouškový test bude sestaven z okruhu témat obsahově postavených na přednáškách pro kombinovanou formu studia. Student vybírá a volí z 10 otázek správnou odpověď typu a), b), c), d), přičemž za správnou odpověď 3 body a za žádnou nebo nesprávnou 0 bodů. Celkový čas na vypracování testu je 20 minut.
Z testu studijního předpokladu musí student získat minimálně 50 % bodů (tzn. 16 bodů). Pokud student v prvním termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát opravný test v datu stanoveném vyučujícím. Test studijních předpokladů je povinnou součástí zakončení předmětu.

DÍLČÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ:
1) Individuální výzkumný projekt – 0-70 bodů. (min 30 bodů).
2) Test studijních předpokladů – 0-30 bodů (min. 16 bodů).

Celkové hodnocení:
A – 89-100 bodů
B – 77-88 bodů
C – 65-76 bodů
D – 53-64 bodů
E – 46-52 bodů
F – 45 a méně bodů

Důvody k neudělení zápočtu:
- neodevzdání výzkumného projektu v termínu,
- získání méně než celkově 46 bodů.

Osnovy výuky

PŘEDNÁŠKY:
1 - 2. Úvod do předmětu, hodnotící podmínky a požadované aktivity, specifika výzkumu v rámci mezinárodní ekonomie a obchodu, výzkumný proces a jeho kritické faktory. Stanovení výzkumných cílů a výzkumných otázek, stanovení stavu vědeckého poznání, zdroje dat pro literární rešerše, konceptualizace tématu. Pilotní studie a před-výzkum, primární a sekundární výzkum, deduktivní vs induktivní přístup.
3 - 4. Výzkumné přístupy a jejich strategie a metody sběru dat. Část 1: Kvantitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat v kvantitativním výzkumu, stanovení hypotézy, operacionalizace výzkumu, úroveň a jednotka analýzy, stanovení vzorku a jeho reprezentativnost, validita a reliabilita, archivní výzkum, typy databází a práce s vyhledáváním dat.
5 - 6. Část 2: Kvalitativní výzkum - proces provádění, příprava a sběr dat, kvalitativní vzorkování, typy otázek, analýza a interpretace kvalitativních dat (transkripce a kódování dat), vizualizace výsledků. Zpracování výsledků výzkumu do výzkumného projektu/zprávy, interpretace a diskuze dat, návrhy doporučení pro praxi, příprava na prezentaci výzkumných výsledků.
7 - 8. Individuální realizace výzkumu studentem (desk research nebo terén).
9. Vyhodnocení výsledků a test studijních předpokladů (bude upřesněno).

Učební cíle

Cílem předmětu je obeznámit studenty s problematikou metodologie výzkumné práce a prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti realizace výzkumu budoucích absolventů pro praxi v oblasti mezinárodní ekonomie a obchodu. Předmět je postaven na teoretických základech zákonitostech, postupech a pravidlech provádění výzkumu po celou dobu výzkumného procesu tak, aby byl student individuálně schopen s ohledem na vybranou problematiku, vybrat vhodný přístup, metodu a techniku sběru dat, provést analýzu a interpretaci dat za účelem naplnění cíle nebo zodpovězení výzkumné otázky.
Student si individuálně vybírá problematiku, kterou bude zpracovávat prostřednictvím vybraných metod výzkumu a technik sběru dat a to: 1) „v terénu“ (primární sběr dat) nebo provedením 2) „desk research“ (sekundární sběr dat) nebo 3) speciální kategorie výzkumů spadající pod problematiku experimentů, modelování a simulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale je kontrolovaná. Kontrola výuky probíhá po splnění obou požadovaných aktivit a to formou kompletně zpracovaného individuálního projektu dle požadavků na email vyučujícího, tak i ukončení předmětu formou testu studijního předpokladu (odevzdání zpracovaného projektu předchází možnosti realizovat zkoušku).

Základní literatura

SAUNDERS, M., P. LEWIS a A. THORNHILL. Research methods for business students. 6th ed. Harlow: Pearson, c2012. ISBN 978-0-273-75075-8.
WONNACOTT, T. H. a R. J. WONNACOTT. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-09-0.
ŠIROKÝ, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5

Doporučená literatura

SURYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
PAVLICA, K. Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-25-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor