Detail předmětu

Teorie marketingu

FP-RtmarDAk. rok: 2022/2023

Předmět bude orientovaný na prezentaci nejnovějších poznatků z oblasti marketingu, zejména s důrazem na strategický marketing, marketing služeb a mezinárodní marketing.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět rozvíjí znalosti studentů na úrovni aktuálních poznatků vybraných marketingových témat.

Prerekvizity

Pokročilá znalost marketingových pojmů a koncepcí, jakož i soudobých trendů v oblasti marketingu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Důraz bude kladený na samostudium, na schopnost exaktního vědeckého přístupu k analýzám marketingového dění ve vyspělých firmách a na schopnost využití tvůrčích vědeckých metod při analýzách a návrzích marketingových opatření.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení - na základě písemného projektu na zadané téma a ústní diskuse k tématu. Téma projektu bude formulováno v maximální možné míře tak, aby bylo blízké tématu disertační práce, aby bylo možné orientovat úsilí při tvorbě projektu synergicky ve vztahu k problematice, řešení v rámci disertace. Kritéria pro hodnocení úrovně tohoto písemného projektu budou zahrnovat jak "obsahové parametry" - zejm. úroveň analýzy daného problému, využití adekvátních analytických metod, provázanost mezi analytickými postupy a návrhovou částí, tak "formální" - tedy to, jak odpovídají formální aspekty písemného projektu požadavkům na odbornou publikační praxi. .

Osnovy výuky

1. Soudobé poznatky marketingové teorie
2. Uplatnění analytických metod při uplatnění marketingových přístupů
3. Syntéza výsledků výzkumu jako základ pro generování námětů na marketingová opatření

Učební cíle

Cílem je poskytnout studentům doktorandského studia platformu pro diskusi o soudobých trendech v uplatňování marketingových přístupů, a to zejména z pohledu možností uplatnění nejnovějších metod a poznatků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v souladu s plánem výuky v doktorském studiu.

Základní literatura

Wirtz, J. and Christopher Lovelock: Services Marketing:People, Technology, Strategy. World Scientific Publishing, 2016, 800 p., ISBN-13: 978-1944659011 (EN)
Murphy, J. Intermarket Analysis : Profiting from Global Market Relationships (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor