Detail předmětu

Teorie finančních trhů

FP-RftDAk. rok: 2022/2023

Předmět umožňuje získání jak teoretických, tak i praktických poznatků ve všech oblastech působení finančního trhu. Jedná se jak o jednotlivé druhy zde působících finančních institucí, existujících finančních nástrojů, jakož i o všechny nejvýznamnější druhy finančních obchodů, které jsou na finančních trzích realizovány.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět by měl studenty naučit chápat problematiku finančního trhu v širších teoretických i praktických souvislostech s cílem využití získaných vědomostí jak v oblasti výzkumu, tak při výkonu vyšších řídících funkcí v různých oblastech národohospodářské sféry jakož i při řízení podniku.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje znalosti z oblasti makroekonomie I a II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá jednak v předem určených výukových blocích, jednak formou odborných konzultací.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Hodnocení se provádí dvěma možnými stupni: prospěl a neprospěl na základě ústního zkušebního pohovoru, přičemž důraz je kladen především na systémové a komplexní chápání dané problematiky a na schopnost studenta predikovat budoucí vývoj a správně řešit situace, které podle jeho mínění nastanou.

Osnovy výuky

1. Finanční trh a jeho význam v ekonomice.
2. Typy finančních transakcí.
3. Finanční instituce a nástroje.
4. Význam úrokových sazeb a jejich funkce na finančním trhu, teorie úrokových sazeb.
5. Teorie finančních investic, základní faktory investiční strategie.
6. Vymezení cenných papírů, jejich systemizace a charakteristika.
7. Základní druhy cenných papírů a jejich význam pohledu emitentů a investorů.
8. Význam burz v tržní ekonomice, jejich druhy a vnitřní struktura.
9. Fundamentální, technická a psychologická analýza.
10. Obchodování cenných papírů, základní druhy investiční strategie.
11. Význam a specifika jednotlivých druhů investičních, resp. podílových fondů.
12. Termínové derivátové instrumenty a jejich praktické využití v hospodářské praxi.
13. Strukturované produkty.
14. Teorie devizových kurzů.
15. Portfoliové a přímé investice.
16. Teorie portfolia.
17. Regulace finančního trhu.
18. Metody mezinárodního investičního rozhodování.
19. Vývojové trendy dalšího rozvoje světového finančního trhu, globalizace.

Učební cíle

Předmět je určen studentům doktorského studia, kteří se zabývají studiem ekonomie, ekonomiky a řízení podniku nebo problematikou financí. Jeho cílem je prohloubit jejich dosavadní znalosti v oblasti teorie finančního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích není povinná.

Základní literatura

Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6.
MISHKIN, F. S.: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Fifth Edition, Harper Collins Publishers, 1998. ISBN 0-321-01440-5
REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví, 2. vydání, Praha, Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1
ROSE, P. S.: Money and capital markets, Fourth edition, Boston, IRWIN, 1992. ISBN 0-256-08300-2
SYNEK, M. a kol.. Manažerská ekonomika, 2. vydání, Praha, Grada Publishing, 2000. ISBN 80-247-9069-6
VALACH, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha, Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-38-6
GIDDY, I. H.: Global Financial Markets, Lexington, D. C. Heath and Company, 1994. ISBN 0-669-24605-0.

Doporučená literatura

Rejnuš, Oldřich. Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 380 stran. ISBN 978-80-247-5871-8. (CS)
Marek, Radan. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxx, 431 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-466-7. (CS)
DVOŘÁK, P.: Finanční deriváty, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-633-2.
DVOŘÁK, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vydání, Praha, Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X
SHAHPE, W. F., ALEXANDER, G. J.: Investice, Praha, Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-47-3.
GOBRY, P.: Burzovní indexy, Praha, HZ Praha, 1996. ISBN 80-901495-9-6
HOLMAN, R.: Ekonomie, 3. vydání, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2002. ISBN 80-7179-681-6
JÍLEK, J.: Finanční a komoditní deriváty, Praha, Grada, 2002. ISBN 80-247-0342-4.
JÍLEK, J.: Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, Grada Publishing, Praha, 2006. ISBN 80-247-1826-X
MUSÍLEK, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, 2. vydání, Praha, ETC Publishing, 1999. ISBN 80-86006-78-6.
POLIDAR,V.: Management bank a bankovních obchodů, Praha, Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-11-4
RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. MÁLEK, J.:Finanční matematika pro každého, 6. vydání, Praha, Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2233-7.
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie, Praha, Svoboda, 1991. ISBN 80-205-0192-4
ŠOBA,O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2017. ISBN 978-80-271-0250-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Finanční trh a jeho význam v ekonomice.
2. Typy finančních transakcí.
3. Finanční instituce a nástroje.
4. Význam úrokových sazeb a jejich funkce na finančním trhu, teorie úrokových sazeb.
5. Teorie finančních investic, základní faktory investiční strategie.
6. Vymezení cenných papírů, jejich systemizace a charakteristika..
7. Základní druhy cenných papírů a jejich význam pohledu emitentů a investorů.
8. Význam burz v tržní ekonomice, jejich druhy a vnitřní struktura.
9. Fundamentální, technická a psychologická analýza.
10. Obchodování cenných papírů, základní druhy investiční strategie.
11. Význam a způsoby kolektivního investování v ČR a ve světě.
12. Termínové derivátové instrumenty a jejich praktické využití v hospodářské praxi.
13. Strukturované produkty.
14. Teorie devizových kurzů.
15. Portfoliové a přímé investice.
16. Teorie portfolia.
17. Regulace finančního trhu.
18. Metody mezinárodního investičního rozhodování.
19. Vývojové trendy dalšího rozvoje světového finančního trhu, globalizace.