Detail předmětu

Teorie ekonomických věd

FP-tevDAk. rok: 2022/2023

Předmět "Teorie ekonomických věd" je rozdělen do dvou částí - mikroekonomie a makroekonomie. Část mikroekonomie soustřeďuje svoji pozornost na racionální chování mikroekonomických subjektů strany poptávky a nabídky v dynamice změn. Zvláštní akcent je věnován schopnosti zachytit prostřednictvím matematicko-grafického aparátu trendy vývoje ekonomické reality, a to v souvislosti s měnícím se stupněm rizika. Část makroekonomie prohlubuje úroveň znalostí o pohled na makroekonomické prostředí a jeho vliv na chování podniku, zejména pak ve vztahu k hospodářské politice státu. Přednášený předmět navazuje na získané poznatky z ekonomické teorie v předešlém magisterském studiu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu bude doktorand schopen v návaznosti na žádoucí interdisciplinaritu aplikovat své profilové znalosti do oblasti mikro- a makroekonomické ekonomické. Student prohloubí znalosti metod ekonomických teorií, metody tvůrčí práce, schopnost argumentovat a obhajovat svá odborná stanoviska, vyhodnocovat variantní řešení, navrhovat nová řešení nastoleného problému a provádět rozhodnutí. Výstupem studia bude prohloubení odborné připravenosti studenta po stránce jeho schopnosti argumentace v oblasti působení mikro- a makroekonomických vlivů v hospodářské praxi. Důraz je kladen na to, aby student byl schopen si v rámci své doktorské práce vystavět rámec zkoumaného problému z pohledu ekonomické teorie.

Prerekvizity

Mikroekonomie I a II
Makroekonomie I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka studijních předmětů je organizovaná formou přednášek, seminářů, konzultací a samostatného studia

Způsob a kritéria hodnocení

Předpokladem absolvování předmětu je studium aktuálních poznatků z relevantní literatury, zpracování seminární práce a prezentace jejich výsledků a složení zkoušky. Student bude hodnocen zvlášť v části mikroekonomie a části makroekonomie. Zkouška se vždy sestává z písemné a ústní části.
V písemné části zkoušky z mikroekonomie bude doktorand písemně odpovídat na 5 otázek (z toho 3 grafy, 1 vzorec, 1 definice/charakteristika). Za každou správně zodpovězenou otázku je možné získat 2 body. Dohromady tedy 10 bodů. V případě, že student v písemné části neuspěje, ve zkoušce nepokračuje. Výsledek zkoušky je v tomto případě nevyhovující. V případě, že neuspěje u ústní části, přestože u písemné části uspěl, musí zkoušku opakovat jako celek. Pro postoupení k ústní části zkoušky je nutné získat 7 bodů z 10. Při ústní části si doktorand vytáhne 1 otázku. Vyučující hodnotí správnost a úplnost odpovědi.
V písemné části zkoušky z makroekonomie doktorand odpovídá celkem na pět otázek, přičemž každá z nich je hodnocena maximálně 2 body. Maximální dosažitelný počet bodů činí 10, minimální pro postoupení k ústní části zkoušky pak činí 7 bodů. V případě, že student v písemné části neuspěje, ve zkoušce nepokračuje. Výsledek zkoušky je v tomto případě nevyhovující. V případě, že neuspěje u ústní části, přestože u písemné části uspěl, musí zkoušku opakovat jako celek. V rámci ústní části si doktorand vytáhne 1 otázku. Vyučující hodnotí správnost a úplnost odpovědi.
V každé z částí předmětu bude student rovněž hodnocen na základě svých schopností zpracovat vybrané téma z oblasti ekonomických teorií v podobě seminární práce a přesvědčivé prezentace a argumentace výsledků v rámci diskuse. Maximální počet bodů činí 10.
Váha bodů ze zkoušky pro finální hodnocení je 70%, váha bodů ze seminární práce pro finální hodnocení je 30%.


Osnovy výuky

Část mikroekonomie:
1. Optimum spotřebitele maximalizujícího užitek: preference a funkce užitku. Optimum spotřebitele maximalizujícího užitek: odvození Marshallových funkcí poptávek.
2. Optimum spotřebitele minimalizujícího výdaje: odvození Hicksových funkcí poptávek. Vlastnosti poptávkových funkcí.
3. Teorie chování spotřebitele: vliv změn nominálního příjmu. Teorie chování spotřebitele: vliv změn cen.
4. Teorie chování spotřebitele: vliv změn reálného příjmu. Teorie chování spotřebitele: vliv změn v ocenění aktiv.
5. Blahobyt spotřebitele. Odhady poptávkových funkcí.
6. Alternativní teorie spotřebitele: teorie projevených preferencí. Alternativní teorie spotřebitele: teorie spotřebních technologií.
7. Volba optimální technologie. Minimalizace nákladů: odvození funkce celkových nákladů.
8. Minimalizace nákladů: vliv změn objemu výstupu. Minimalizace nákladů: vliv změn cen vstupů. Maximalizace zisku.
9. Alternativní teorie firmy: manažerské a behavioristické teorie. Alternativní teorie firmy: model zaměstnanecké firmy.
10. Dílčí rovnováha v dokonalé konkurenci. Všeobecná rovnováha. Ekonomie blahobytu a všeobecná rovnováha.
11. Nedokonalá konkurence: monopolní cenová tvorba. Nedokonalá konkurence: modely duopolu.
12. Rozhodování ekonomických subjektů za rizika a za nejistoty.
Část makroekonomie:
1. Makroekonomické prostředí a řízení podniku
2. Vývoj makroekonomických ukazatelů a jejich vliv na podnikatelské prostředí
3. Hospodářský cyklus ve vztahu k plánování chování podniku
4. Ekonomický růst a jeho dlouhodobá udržitelnost
5. Fiskální politika a její účinnost
6. Monetární politika a její účinnost
7. Kritéria volby fiskální a monetární politiky a jejich kombinace
8. Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce
9. Platební bilance, zahraniční obchod, fixní a flexibilní měnové kurzy
10. Problémy determinace měnového kurzu
11. Mezinárodní peněžní a kapitálový trh
12. Hospodářský vývoj ve světě a soudobé tendence

Učební cíle

Cílem předmětu je povýšit úroveň ekonomického myšlení doktorandů, seznámit je s nejnovějšími poznatky v oblasti mikroekonomické a makroekonomické teorie v kontextu jim známých poznatků a aplikovat je na ekonomickou praxi. Cílem předmětu je dále prohloubení získaných teoretických poznatků z oboru ekonomie a schopnost jejich aplikace v doktorských pracích při řešení vědeckých problémů. Na základě rozvoje ekonomického myšlení tak studenti budou schopni aplikovat nejnovější poznatky z ekonomické teorie do hospodářské praxe. Cílem v části mikroekonomie je prohloubit studentům teoretické přístupy spojené s racionálním chováním mikroekonomických subjektů strany poptávky a nabídky v dynamice změn. Zvláštní akcent je věnován schopnosti zachytit prostřednictvím matematicko-grafického aparátu trendy vývoje ekonomické reality, a to v souvislosti s měnícím se stupněm rizika. Část makroekonomie prohlubuje úroveň znalostí o pohled na makroekonomické prostředí a jeho vliv na chování podniku, zejména pak ve vztahu k hospodářské politice státu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Učast studenta na seminářích je sledovaná.

Základní literatura

SOUKUP, J.: Mikroekonomická analýza (vybrané kapitoly). Slaný: Melandrium, 1999 (CS)
SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J.: Mikroekonomie. 2. vydání. Praha: Management Press, 1999 (CS)
GRAVELLE, H., REES, R.: Microeconomics. 2nd ed. London and New York: Longman, 1992 (EN)
CHIANG, A.C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics. New York: McGraw-Hill, 1990 (EN)
LAIDLER, D., ESTRIN, S.: Indroduction to Micoreconomics. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1989 (EN)
MAS-COLELL, A.: Microeconomic Theory. New York: Oxford University Press, 1995 (EN)
VARIAN, H. R.: Microeconomic Analysis. New York: W.W.Norton and Company, 1992 (EN)
SOJKA, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha: VŠE Praha, 1991 (CS)
KRAFT, J.:Firma v makroekonomickém prostředí. 2. vydání. Acta Universitatis Purkynianae 92. Ústí nad Labem: UJEP, 2003. (CS)
SOUKUP,J. A KOL. Makroekonomie – Moderní přístup. Praha, Management Press, 2007 (CS)
MACH, M. Makroekonomie III, Pokročilejší analýza. Slaný : Melandrium, 2002 (CS)
MACH, M. Makroekonomie II pro inženýrské studium - 1. část. Slaný : Melandrium, 1998. (CS)
SCHILLER, B.R., The MacroEconomy Today. McGraw-Hill, NY 2006, ISBN 0-07-297961-5 (EN)
Heijdra, B., J. (2009). Foundations of Modern Macroeconomics. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921069-5. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor DSP-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Optimum spotřebitele maximalizujícího užitek: preference a funkce užitku. Optimum spotřebitele maximalizujícího užitek: odvození Marshallových funkcí poptávek.
2. Optimum spotřebitele minimalizujícího výdaje: odvození Hicksových funkcí poptávek. Vlastnosti poptávkových funkcí.
3. Teorie chování spotřebitele: vliv změn nominálního příjmu. Teorie chování spotřebitele: vliv změn cen.
4. Teorie chování spotřebitele: vliv změn reálného příjmu. Teorie chování spotřebitele: vliv změn v ocenění aktiv.
5. Blahobyt spotřebitele. Odhady poptávkových funkcí.
6. Alternativní teorie spotřebitele: teorie projevených preferencí. Alternativní teorie spotřebitele: teorie spotřebních technologií.
7. Volba optimální technologie. Minimalizace nákladů: odvození funkce celkových nákladů.
8. Minimalizace nákladů: vliv změn objemu výstupu. Minimalizace nákladů: vliv změn cen vstupů. Maximalizace zisku.
9. Alternativní teorie firmy: manažerské a behavioristické teorie. Alternativní teorie firmy: model zaměstnanecké firmy.
10. Dílčí rovnováha v dokonalé konkurenci. Všeobecná rovnováha. Ekonomie blahobytu a všeobecná rovnováha.
11. Nedokonalá konkurence: monopolní cenová tvorba. Nedokonalá konkurence: modely duopolu.
12. Rozhodování ekonomických subjektů za rizika a za nejistoty.

1. Makroekonomické prostředí a řízení podniku
2. Vývoj makroekonomických ukazatelů a jejich vliv na podnikatelské prostředí
3. Hospodářský cyklus ve vztahu k plánování chování podniku
4. Ekonomický růst a jeho dlouhodobá udržitelnost
5. Fiskální politika a její účinnost
6. Monetární politika a její účinnost
7. Kritéria volby fiskální a monetární politiky a jejich kombinace
8. Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce
9. Platební bilance, zahraniční obchod, fixní a flexibilní měnové kurzy
10. Problémy determinace měnového kurzu
11. Mezinárodní peněžní a kapitálový trh
12. Hospodářský vývoj ve světě a soudobé tendence