Detail předmětu

Technologické podnikání

FP-StpKAk. rok: 2022/2023

Předmět technologické podnikání je ideální pro studenty se základními poznatky z oblasti vědy, techniky, inženýrství nebo matematiky, kteří chtějí získat potřebné podnikatelské obchodní a inovační dovednosti k rozvoji úspěšných podniků, kde hraje klíčovou roli technologie.

Během studia budou studenti rozvíjet kreativní myšlení, schopnost iniciovat inovace produktů, procesů a hodnot a rozvíjet strategie rozšiřování trhů. Předmět prohlubuje podnikatelské znalosti a dovednosti studentů a poskytuje tak lepší předpoklady pro jejich budoucí uplatnění v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Účelem tohoto modulu je poskytnout příležitost a usnadnit studentům aplikovat znalosti získané během studia v řešení technologického projektu a dále je pak uplatnit v praxi. Oblast použití znalostí se liší ve vztahu k tématu, nicméně obvykle se jedná o projekt směřující k analýze a řešení konkrétního technologického problému ve vybraném podniku.
K úspěšnému zakončení tohoto předmětu se od studenta očekává, že:
• aktivně se zapojuje do řešení technologického projektu,
• hromadí relevantní informace pro účely analýzy ve zvoleném oboru,
• analyzuje a hodnotí získané informace kriticky a zpracuje několik alternativ řešení,
• současné předložení alternativ řešení managementu vybraného podniku.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje následující znalosti, dovednosti a kompetence:
Znalosti: v oblasti technologií se předpokládá základní přehled o strojírenství, elektrotechnice a elektronice. Dále základní znalosti a dovednosti z IT a programování, jako je programování a příprava dat pro 3D tisk. Pro zpracování projektu a prezentaci se předpokládají znalosti znalost práce s programy MS Office jako MS Word, Excel a Power Point.
Dovednosti: schopnost komunikovat se studenty a zástupce podniku, shromažďovat data a zpracovávat je. Schopnost obhájit výsledky projektu nejen před přednášejícím na univerzitě, ale i před vedením společnosti.
Kompetence: práce v konkrétní společnosti. Komunikujte s podnikateli o technologickém problému.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tento předmět obsahuje malou část předběžných konzultací s přednášejícím a cvičící a znalost podnikového prostředí. Bude to praktický výukový proces zaměřený na zpracování skutečného technologického problému pro konkrétní podnik. Po absolvování tohoto předmětu získají studenti zkušenosti v oblasti podnikové praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování výzkumného projektu
Konečné hodnocení technologického projektu je založeno na kvalitě kritické analýzy problému. Dále pak na návrhu řešení problému. Celkový počet bodů, který může student získat je 60 bodů, které je rozděleno dle kvalitativních kritérií hodnocení takto:
• 40 bodů – analýza technologického problému, návrhy na jeho řešení a ev. Zpracování výsledného produktu (maketa, či prototyp).
• 15 bodů – zpracování projektu v písemné podobě (semestrální práce).
• 5 bodů – prezentace technologického řešení před pedagogy, ev. Před zástupci podniku.
Student musí z technologického projektu získat alespoň 30 bodů.
PÍSEMNÝ TEST
Písemný test bude sestaven z okruhu odpřednášených témat. Témata jsou obsahově postavena na slajdech z přednášek. Student musí písemně vypracovat čtyři otevřené otázky, které jsou hodnoceny celkem 40 body (4 x 10) a které jsou vybrány z daného okruhu témat s časem vypracování 60 minut. Písemný test hodnotí přednášející
Z písemného testu musí student získat minimálně 50 % bodů (tzn. 20 bodů). Pokud student v prvním termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát se přihlásit na opravný písemný test. Písemný test je povinnou součástí pro udělení závěrečné klasifikace. Termíny na písemnou část budou zveřejněny v fakultním IS.
CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ
1) Technologický projekt – 0-60 bodů.
2) Písemný test – 0-40 bodů (je potřeba získat alespoň 50 % tzn. min. 20 bodů).
Celkové hodnocení:
A – 91-100 bodů
B – 81 - 90 bodů
C – 71 - 80 bodů
D – 61 - 70 bodů
E – 51 - 60 bodů
F – méně než 50 bodů
Důvody k neudělení závěrečné klasifikace!!!
• neodprezentování technologického projektu,
• neodevzdání technologického projektu v termínu,
• získání méně než 50 bodů,

Osnovy výuky

Náplň jednotlivých přednášek bude následující:
1. Podnikatelství: Průmyslová revoluce, podnikatelství, alternativní perspektiva, inovace, podnikatelská infrastruktura. Makroprostředí: ekonomika, politika, legislativa, technologie, meta-trendy
2. Technologičtí podnikatelé: vize, orientace na příležitosti, předvídavost, orientace na spolupráci, podnikatelská sebe-účinnost. Schopnosti (kompetence): dynamické kompetence, kompetenční zlepšení, technologické kompetence, kreativita. Leadership a struktura: manažerský styl, naplnění role, komunikace, temná stránka, přijatelná struktura, organické struktury, obouruké organizace.
3. Vznik příležitostí a evoluce: objev, znalosti, nesouvislost, odvážné inovace, disruptivní inovace. Získávání znalostí: znalosti, otevřené inovace, sítě, aliance, nákup znalostí.
4. Strategie: strategický paradox, strategie jako praxe, na síle získávající strategie, tržní učení se, potvrzení platnosti strategie, podnikatelské modely.
5. Řízení procesu: manažerské dilema, řízení týmů, dynamická schopnost, strategické plánování, radikální inovace.
6. Štíhlý podnik a jeho rozvoj. Řízení technologicky založeného podnikaní. Financování podniku od start-up fáze do exitu.
7. Nově vznikající budoucnost: globální oteplování a energie, klimatické změny, zdravotní péče, roboti, umělá inteligence, internet věcí

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je podat studentům znalosti a dovednosti z technologického podnikání, aby byli schopni vypracování a prezentace projektu technologické inovace na základě konkrétního zadání z praxe

Studenti by měli týmově vyřešit buď praktický problém ve vybraném podniku anebo řešit problém zadaný na základě spolupráce s Jihomoravským inovačním centrem. V závěru pak složit zkoušku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky předmětu jsou nepovinné. Účast na cvičeních je povinná. Taktéž je povinná účast na zpracování projektu ve vybraném podniku, ev. v Jihomoravském inovačním centru.

Základní literatura

CHASTON, Ian. Technological Entrepreneurship. Technology–Driven vs. Market Driven Innovation. 1st. edition. Cham Switzerland: Palgrave Macmillan. 2017. 299 pp. ISBN 978-3-319-45849-6.
DUENING, T.N., HISRICH, R.D. and M. A. LECHTER. Technology Entrepreneurship. 2nd Edition. London: Elsevier. 2015. 370 pp. ISBN 978-0-12-420175-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň jednotlivých soustředění bude následující:
1. Soustředění: Podnikatelství: Průmyslová revoluce, podnikatelství, alternativní perspektiva, inovace, podnikatelská infrastruktura. Makroprostředí: ekonomika, politika, legislativa, technologie, meta-trendy. Technologičtí podnikatelé: vize, orientace na příležitosti, předvídavost, orientace na spolupráci, podnikatelská sebe-účinnost. Schopnosti (kompetence): dynamické kompetence, kompetenční zlepšení, technologické kompetence, kreativita. Leadership a struktura: manažerský styl, naplnění role, komunikace, temná stránka, přijatelná struktura, organické struktury, obouruké organizace.
2. Soustředění: Vznik příležitostí a evoluce: objev, znalosti, nesouvislost, odvážné inovace, disruptivní inovace. Získávání znalostí: znalosti, otevřené inovace, sítě, aliance, nákup znalostí. Strategie: strategický paradox, strategie jako praxe, na síle získávající strategie, tržní učení se, potvrzení platnosti strategie, podnikatelské modely.
3. Soustředění: Řízení procesu: manažerské dilema, řízení týmů, dynamická schopnost, strategické plánování, radikální inovace. Štíhlý podnik a jeho rozvoj. Řízení technologicky založeného podnikaní. Financování podniku od start-up fáze do exitu.
4. Soustředění: Nově vznikající budoucnost: globální oteplování a energie, klimatické změny, zdravotní péče, roboti, umělá inteligence, internet věcí.