Detail předmětu

Systémy kvality v podniku

FP-SskpPAk. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Jakost v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2012. 90 s. ISBN 978-80-214 3362-5.
Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 80-7261-186-7.
Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 80-7261-186-7.
ROSE, K. H. Project Quality Management. Why, What and How. J. Ross Publishing, Inc. 2014. ISBN 978-1-60427-102-7.
HOWARTH, T. and D. GREENWOOD. Construction Quality Management. Principles and Practice. New York: Routledge. 2018. ISBN 978-1-138-68010-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:
Písemná forma. Klasifikovaný zápočet se
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem – max. 50 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 100 bodů.
Zápočtový test se skládá ze dvou teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí pro obě otázky celkem je 20 minut. Hodnotí se:
a) Správná a úplná identifikace zadaného problému - max. 20 b za každou otázku,
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení - max. 30 b za každou otázku.
Celkový počet bodů pro získání klasifikovaného zápočtu musí být vyšší než 100 bodů, tj. součet získaných bodů za cvičení i za zápočtový test.
Klasifikovaný zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, smyčka kvality
2. Podstata řízení kvality
3. Celopodnikové řízení kvality
4. Systém kvality dle ISO 9000
5. Systém kvality dle TQM
6. Systém kvality dle EFQM
7. Certifikace systému kvality
8. Strategie kvality
9. Ekonomika kvality
10. Měření spokojenosti a loajality zákazníků
11. Ochrana spotřebitele
12. Vybrané nástroje a metody řízení kvality - QFD, FMEA, hodnotová analýza
13. Národní politika kvality

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor