Detail předmětu

Systémy kvality v podniku

FP-SskpKAk. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení klasifikovaného zápočtu:
Písemná forma. Klasifikovaný zápočet se
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem – max. 50 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 100 bodů.
Zápočtový test se skládá ze dvou teoretických otevřených otázek, čas na vypracování odpovědí pro obě otázky celkem je 20 minut. Hodnotí se:
a) Správná a úplná identifikace zadaného problému - max. 20 b za každou otázku,
b) Způsob a rozsah řešení problému s důrazem na jeho vysvětlení - max. 30 b za každou otázku.
Celkový počet bodů pro získání klasifikovaného zápočtu musí být vyšší než 100 bodů, tj. součet získaných bodů za cvičení i za zápočtový test.
Klasifikovaný zápočet je klasifikován dle stupnice ECTS. Nesprávné a nečitelné odpovědi se hodnotí jako nevyhovující.

Osnovy výuky

1. Úvod, smyčka kvality
2. Podstata řízení kvality
3. Celopodnikové řízení kvality
4. Systém kvality dle ISO 9000
5. Systém kvality dle TQM
6. Systém kvality dle EFQM
7. Certifikace systému kvality
8. Strategie kvality
9. Ekonomika kvality
10. Měření spokojenosti a loajality zákazníků
11. Ochrana spotřebitele
12. Vybrané nástroje a metody řízení kvality - QFD, FMEA, hodnotová analýza
13. Národní politika kvality

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro TOP management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

HOWARTH, T. and D. GREENWOOD. Construction Quality Management. Principles and Practice. New York: Routledge. 2018. ISBN 978-1-138-68010-4.

Doporučená literatura

Veber, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.
Nenadál, J. a kol. Moderní management jakosti. Principy, postupy, metody. Praha: Management Press, 2008. ISBN 80-7261-186-7.
ROSE, K. H. Project Quality Management. Why, What and How. J. Ross Publishing, Inc. 2014. ISBN 978-1-60427-102-7.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konzultace budou prováděny následovně:
a) v úvodu organizovaného soustředění bude proveden výklad obtížných pasáží výuky, pro další organizované soustředění bude zadáno samostudium. Základní učební podporou jsou skripta z předmětu,
b) další organizovaná soustředění budou vyhrazena na konzultace se studenty. Studenti budou chodit na konzultace připraveni. Na těchto konzultacích budou řešeny problémy, které studenti nepochopili.
V případě nutnosti mohou studenti použít k domluvě individuálního termínu konzultace fakultní e-mail přednášejícího.

eLearning