Detail předmětu

Strategický marketing a rozvoj podnikání

FP-SsmrPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.

1: Úvod, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Tvorba týmů. Řešení problémů v týmu
2: Strategický marketing a jeho návaznost na Strategický management
3: Marketingový výzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Interpretace výsledků marketingového výzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
4: Tržní segmentace jako podklad tvorby marketingových strategií
5: Tvorba marketingového byznys plánu
6-9: Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie
10: Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
11: Řízení vztahů se zákazníky (CRM) a jeho využití při uplatňování marketingových strategií
12: Realizace firemní strategie a její kontrola
13: Závěrečná prezentace výsledků firem v simulaci, shrnutí

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Prerekvizity

Strategický management

Doporučená nebo povinná literatura

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing-Strategie a trendy. Grada Publishing as, 2008.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na standardní přednášky zaměřené na prezentaci a aktivní diskusi konceptů využívaných ve strategickém marketingu a návazností do dalších disciplín strategického řízení firmy.
Cvičení jsou organizována s využitím vysokého podílu e-learningu s pravidelnými konzultačními setkáními v průběhu semestru.
Studenti ve cvičeních projdou strategickou simulační hrou marketplace live.
Týmové úsilí
Budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty, aby se vytvořila podnikatelská firma, která bude soutěžit v „hře o podnikové strategii. Na konci se naučíte rozvíjet a zdokonalovat své strategie a taktiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kursu je založeno na dvou základních prvcích:
hodnocení týmové práce (70 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry – podle hodnoty BSC (40 b), sestaveného business plánu a jeho prezentaci (20 b) a individuálních kritérií – kontrolní test v e-learningu (10 b).

Hodnocení ústní zkoušky (30 bodů):
Krátká odborná debata na vybrané téma strategického marketingu včetně praktických aplikací

Studenti s ISP mohou část hodnocení za týmovou práci nahradit zpracováním individuálního projektu ve formě strategického marketingového byznys plánu ve struktuře doporučené pro týmové projekty v simulační hře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1: Úvod, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Tvorba týmů. Řešení problémů v týmu
2: Strategický marketing a jeho návaznost na Strategický management
3: Marketingový výzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Interpretace výsledků marketingového výzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
4: Tržní segmentace jako podklad tvorby marketingových strategií
5: Tvorba marketingového byznys plánu
6-9: Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie
10: Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
11: Řízení vztahů se zákazníky (CRM) a jeho využití při uplatňování marketingových strategií
12: Realizace firemní strategie a její kontrola
13: Závěrečná prezentace výsledků firem v simulaci, shrnutí

Osnova cvičení:
1. Marketingová strategie; východiska, postup zpracování a realizace
2. Marketingový výzkum; význam informací a metody jejich získávání
4. Vývoj nového výrobku
5. Tvorba a realizace cenové, distribuční a komunikačnís trategie
6. Finanční aspekty marketingových rozhodnutí
7. Business plan
8. Vyvážený systém ukazatelů výkonnosti firmy - BSC

Cíl

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor