Detail předmětu

Strategický management

FP-smaPAk. rok: 2022/2023

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, a funkční strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je rozhodující počet bodů získaných za zpracování a obhajobu projektu a písemnou zkoušku s ústním dozkoušením. Bodování jednotlivých částí je následující:
• Hodnocení práce na projektu ze cvičení (povinné) – až 60 bodů – pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 20 bodů. Jednotlivé úkoly jsou předmětem hodnocení na jednotlivých cvičeních.
• Obhajoba projektu (volitelné) – až 40 bodů – probíhá formou týmové diskuze. Studenti musí prokázat znalost projektu a řešeného problému a znalost odpovídající teorie.
• Zkouška – písemná s ústním dozkoušením – až 100 bodů
Písemná zkouška s ústním dozkoušení
Dva otevřené úkoly s dílčími otázkami – každý úkol maximálně 50 bodů. Maximální celkový počet bodů z testu je 100. Na zpracování mají studenti 60 minut. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“. Po testu následuje ústní rozprava.
Zpracování a obhajoba projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3 – 8 členů) analytický nebo aplikační projekt. Detailní specifikace typů projektu bude vystavena v e-learningu. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru. Před odevzdáním zadání je doporučena konzultace tohoto zadání. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat.
Finální zpracování studie je obhajováno v termínu určeném časovým harmonogramem semestru (volitelné) - bude upřesněn v e-learningu. Předpokládá se, že obhajoby budou probíhat v prvních 2 týdnech zkouškového. Přihlášení k obhajobě proběhne v průběhu zápočtového týdne. Délka jedné obhajoby je 60 – 120 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu nahradit. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději týden před termínem obhajoby. Pro odevzdání volte formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Odevzdání písemného projektu je podmínkou obhajoby – formální zpracování musí odpovídat standardům akademického textu. Při obhajobě je hodnocena jak znalost projektu a řešené problematiky, tak znalost odpovídající teorie. Tým je hodnocen jako celek. Součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení těch členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – detaily tohoto hodnocení budou uvedeny v e-learningu.
Penalizace za nedodržení termínů k celkovému hodnocení:
Pozdní odevzdání zadání: -10b
Pozdní odevzdání projektu: -10b
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů (případová studie + zkouška) a je v souladu s ECTS. V případě získání dostatečného počtu bodů z případové studie je možné získat odpovídající hodnocení na základě projektu. Opravné termíny zkoušek se řídí studijním a zkušebním řádem.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
- zpracování úkolů a projektu + obhajoba + zkouška

Podmínky pro ISP:

- zpracování dílčích úkolů a absolvování zkoušky

Osnovy výuky

1. Strategický management – vymezení procesu strategického řízení, hierarchie firemní strategie.
2. Strategické cíle, vazba cílů na vizi, misi, firemní, business a funkční strategii.
3. Vymezení a analýza tržního prostředí. Identifikace relevantních faktorů obecného a oborového okolí. Analýza konkurenčního prostředí. Identifikace zákazníků a konkurentů. Analýza konkurenčních vztahů.
4. Analýza interních faktorů konkurenční výhody na základě funkčního přístupu. Aplikace hodnotového řetězce jako nástroje pro analýzu a rozvoj konkurenční výhody.
5. Aplikace pojetí založeného na zdrojích a koncepce základních kompetencí v procesu identifikace a rozvoje konkurenční výhody.
6. Definice business strategie. Konkurenční charakter business strategie. Využití business modelu pro vymezení business strategie.
7. Formulace vize a mise. Firemní strategie v kontextu diversifikace. Restrukturalizační opatření. Firemní strategie v kontextu rozvoje strategické konkurenceschopnosti.
8. Hierarchie firemní strategie v kontextu internacionalizačních aktivit firmy.
9. Strategický rozvoj prostřednictvím externí spolupráce. Strategické aliance a sítě. Strategické dopady fúzí a akvizic.
10. Implementace strategie. Organizační aspekty implementace strategie. Strategická kontrola. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená a kontrolovaná. Účast na cvičeních je vyžadována. V průběhu přednášek a cvičení probíhá také diskuze a konzultace projektů.

Základní literatura

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2.

Doporučená literatura

GRANT, R.M. Contemporary strategic analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5.
KOTLER, P. Matrketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6.
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5.
MINTZBERG - QUINN - GHOSHAL The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X.
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strategický management – vymezení procesu strategického řízení, hierarchie firemní strategie.
2. Strategické cíle, vazba cílů na vizi, misi, firemní, business a funkční strategii.
3. Vymezení a analýza tržního prostředí. Identifikace relevantních faktorů obecného a oborového okolí. Analýza konkurenčního prostředí. Identifikace zákazníků a konkurentů. Analýza konkurenčních vztahů.
4. Analýza interních faktorů konkurenční výhody na základě funkčního přístupu. Aplikace hodnotového řetězce jako nástroje pro analýzu a rozvoj konkurenční výhody.
5. Aplikace pojetí založeného na zdrojích a koncepce základních kompetencí v procesu identifikace a rozvoje konkurenční výhody.
6. Definice business strategie. Konkurenční charakter business strategie. Využití business modelu pro vymezení business strategie.
7. Formulace vize a mise. Firemní strategie v kontextu diversifikace. Restrukturalizační opatření. Firemní strategie v kontextu rozvoje strategické konkurenceschopnosti.
8. Hierarchie firemní strategie v kontextu internacionalizačních aktivit firmy.
9. Strategický rozvoj prostřednictvím externí spolupráce. Strategické aliance a sítě. Strategické dopady fúzí a akvizic.
10. Implementace strategie. Organizační aspekty implementace strategie. Strategická kontrola. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Řešení případových studií
Prezentace projektů

eLearning